ALİ METLİ
AĞILÖNÜ KÜYÜ - BEYŞEHİR / KONYA Tel:0.332.5121858 - Mail:alimetli42@hotmail.com

DESİMAL DOSYA SİSTEMİ

 

Standart Dosya Planı

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

GENEL İŞLER

Saklama Süresi

Saklama Kodu

000 Genel

010 Mevzuat İşleri:

01 Kanunlar

02 Tüzükler

03 Yönetmelikler

04 Yönergeler

05 Tebliğler

06 Genelgeler 01 İç Genelgeler 02 Dış Genelgeler

07 Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler 01 Talimatlar 02 Duyurular 03 Sirkülerler

08 Rehber, Kılavuz

09 Standartlar

99Diğer

 

020 Olurlar, Onaylar:       

                   020 yazışma kodu olmayıp, yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır.

030 Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller:

01 Anlaşmalar

02 Sözleşmeler

03 Protokoller

04 Şartnameler 01 İdari 02 Teknik

99 Diğer

030 ve alt açılımlarına ait konular bir faaliyetin parçası olarak farklı kodla tanımlanması durumunda birer örneğinin dosyalanmasında yalnızca dosya adı

olarak kullanılacaktır.

040 Faaliyet Raporları:

01 Haftalık

02 Aylık

03 Üç Aylık

04 Altı Aylık

05 Yıllık

06 Konsolide

99 Diğer

041 Brifingler ve Bilgi Notları:

01 Brifingler

02 Bilgi Notları

99 Diğer

042 İstatistikler

044 Anketler (Tüm Anketler)

045 Görüşler:

01 Teknik ve Mesleki

02 Hukuki

03 İdari

99 Diğer

     Mevzuat tasarılarına ilişkin görüşler için de 045.02 kodu kullanılacaktır.

050 Kurullar ve Toplantılar:

01 Genel Kurullar, Senatolar, Meclisler 01 Seçim ve Atama İşleri 02 Davetler ve Gündemler 03 Tutanaklar 04 Kararlar 05 Ödemeler,

02 Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni

03 Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları

04 İhtisas Kurulları

                 05 Konseyler

06 Komite, Komisyonlar

99 Diğer

050.01’in alt açılımı, 050.02-050.06 için de aynı usulde uygulanabilecektir, Aynı konu Numarasını  taşıyan birden çok Kurul, Komisyon vb. nin her biri, kurumsal özel bir kodla tanımlanır ve bu özel kodlar köşeli parantez içinde konu numarasının ardından yazılarak, gerektiğinde ayrı dosyalar açılması sağlanır.

051 Bilimsel ve Kültürel Toplantılar:

01 Kongre

02 Konferans

03 Şura

04 Sempozyum

05 Seminer

06 Bienal

07 Kurultay

08 Çalıştay  

09 Panel

                                  10 Kolokyum

99 Diğer

060 Kalite Yönetim Sistemi:

01 Kalite El Kitabı

02 Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler

04 Talimatlar

05 Formlar Eğitim Faaliyetleri için bkz. Eği.İşl.

                 07 İzleme ve Ölçme İşlemleri 01 Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi) 02 Tetkik İşlemleri 03 İzl. ve Ölç. Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi)

08 İyileştirme İşlemleri 01 Düzeltici Faaliyetler 02 Önleyici Faaliyetler

09 Bireysel Öneriler

10 Yönetimin Gözden Geçirmesi

11 Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme 01 Planlama 02 Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 03 Tasarım ve Geliştirme

04 Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması)

                               99 Diğer

 

 

 

 

 

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

100 Eğitim ve Öğretim İşleri (Genel)

101 Eğitim ve Öğretim Programları:                                                                                                                                        15            A

01 Okul Öncesi ve İlköğretim Programları, 01 Hazırlama/Geliştirme 02 Uygulama 03 Değerlendirme 04 Revizyon

02 Genel Ortaöğretim Programları 03 Mesleki Ortaöğretim Programları 04 Yaygın Eğitim Programları

99 Diğer                101.01'in alt açılımları 101.02-101.04 için de aynı usulde uygulanabilecektir.                                    15            C

102 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi:                                                                                                                                  5            D

103 Ölçme ve Değerlendirme:                                                                                                                                                10            D

105 Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri                                                                                                        15            A

01 Okul, Kurum, Program Açma/Kapatma/Devir İşlemleri 02 Alan/Dal Açma/Kapatma/Devir İşl. 03 Okullara Ad Verme İşl.                                     04 Pansiyon Açma/Kapatma/Kapasite Belirleme İşlemleri  05 Mülga İşl. 06 Halk Katkılarına Ait İşlemler   99 Diğer     15            C

110 Kontenjanların Belirlenmesi.                                                                                                                                              5            D

01 Okul Düzeyinde 02 Eğitim Bölgesi Düzeyinde 03 Yatılı İlköğretim Öğrenci 04 Yatılı Öğrenci

05 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Alan/Dal 99 Diğer                                                                                         5            C

115 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları:                                                                                                      B            C

01 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül) 02 Temel Ders Kitapları 03 Öğretmen El Kitapları

04 Yardımcı Ders Kitapları 05 MEB Ders Kitaplarının Yazılması 06 İş ve İşlem Yaprakları 99 Diğer                                            B            C

116 Ders Kitapları ve Diğer Eğitim Araçlarını İnceleme:                                                                                                            15            D

01 MEB Ders Kitapları            02 Yabancı Ülke Ders Kitapları 03 Özel Sektör Ders Kitapları  99 Diğer                                    15            C

117 Ders Araç ve Gereçleri Hazırlama Çalışmaları:                                                                                                                   10            D

01 Temrin Hazırlama 02 Özel Eğitime Yönelik Ders Araç ve Gereçleri Hazırlama Çalışma.03 Laboratuar Hazırlığı 99 Diğer         10            C

120 Ders Planları:                                                                                                                                                                 10            D

01 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan  02 Günlük Plan   03 Ünite Planı          04 Ders Planı        99 Diğer                                        10            C

121 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları:                                                                                                                 5            D

01 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri 02 Haftalık Ders Programları      99 Diğer                                                                     5            C

125 Sınav Komisyonları/Sınavlar:                                                                                                                                           10            D

01 Sınav Komisyonları 02 Okul/Kurumda Yapılan Sınavlar 03 Okul/Kurumda Yapılan Ortak Sınavlar

04 Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar 05 Yurtdışı Sınavları 99 Diğer                                                                                 10            C

130 Telafi Eğitimi:                                                                                                                                                                 10            D

01 Yapılamayan Dersler İçin Düzenlenen Yetiştirme/Telafi Eğitimi 02 Meslek Lisesi Dip. Almak İçin Telafi Eğitimi

03 Denklik İşlemlerinde Telafi Eğitimi 04 Çıraklık Eğitiminde Telafi Eğitimi 05 Çıraklık Eğitiminde Yoğunlaştırılmış Eğitim

06 Ustalık Eğitiminde Yoğunlaştırılmış Eğitim       99 Diğer                                                                                             10            C

135 Eğitim Kurumlarında Açılan Kurslar:                                                                                                                                10            D

01 Meslek Edindirme Eğitimi ve Kursları, 01 Kalfalık 02 Ustalık 03 Eğitici Ustalık 02 Geliştirme ve Uyum Kursları

03 Yaygın Eğitim Kursları 04 Yetiştirme ve Hazırlık Kursları 05 Yurtdışı Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları

06 Özel Sektörle İşbirliği Kursları 99 Diğer                                                                                                                    10            C

140 Taşımalı Eğitim                                                                                                                                                                10            D

141 Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması:                                                                                                                              10            D

142 İkili Mesleki Eğitim Uygulaması:                                                                                                                                       10            D

145 Mesleki Açık Öğretim İşlemleri:                                                                                                                                        10            D

150 Yüksek Öğrenim İşleri:                                                                                                                                                   15            C

01 Yurt Dışında Özel Yüksek Öğrenim Göreceklerin İşlemleri  02 Resmi Burslu Öğrenci İşlemleri (T.C. Vatandaşları)

03 Resmi Burslu Öğrenci İşlemleri (Yabancı Uyruklu)            99 Diğer                                                                              15            C

155 Yurt Dışı Eğitim-Öğretim İşleri

01 TCS (Türk Cumhuriyetleri Sınavı) İşleri:                                                                                                                      5            D

02 Yurt Dışı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Mrk.İşl.(SS:15,SK:C) 03 Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşların Çocuklarının Eğitimi    15            C

     01 Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri İle İlgili İşlemler, 02 Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersleri İle İlgili İşlemler

04 Öğrenim Belgelerinin Teyidi (SS:15,SK:C)                       99 Diğer                                                                              15            C

160 Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri:                                                                                                                   10            D

01 Özel Eğitim Hizmetleri, 01 Özel Eğitim Sınıfları 02 Kaynaştırma Eğitimi 03 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

     04 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Çalışmaları       05 Evde Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerle İlgili İşlemler

02 Rehberlik ve Danışma Hizmetleri, 01 Psikolojik Ölçme Araçları 02 Rehberlik Programları 03 Rehberlik Araştırma

      Merkezleri Modülü Çalışmaları 04 Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları 05 Hayat Boyu Rehberlik Çalışmaları

     06 Kariyer Rehberliği Çalışmaları 07 Uyumlu Eğitim Ortamları Oluşturma Çalışmaları 08 Psikososyal Koruma ve

     Önleme Çalışmaları 09 Öğrenci Tanıma ve Tanılamaya İlişkin Çalışmalar 10 Aile Eğitim ve Rehberlik Çalışmaları

     11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

03 Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları, 01 Mesleki Rehberlik 04 Şiddet Eylemlerinden ve Zararlı Maddelerden Korunma,

      01 Şiddet Eylemlerinden Kor.ma 02 Zararlı Maddelerden Kor.ma      99 Diğer                                                       10            C

165 Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar:                                                                                                                             10            D

01 Okul Aile Birlikleri  02 Sivil Toplum Kuruluşları, 01 Öğrenci Konseyi 02 Veli Konseyi 99 Diğer                                        10            C

170 Yerel Yönetimlerdeki Eğitimle İlgili Kararlar                                                                                                                       10            D

01 İdare Meclisi        02 İl Encümeni   03 Özel Komisyonlar  99 Diğer                                                                             10            C

175 Meslek Standartları ve Tanımları:                                                                                                                                     15            A

01 Sektör Komiteleri  02 Meslek Standartları 03 Meslek Tanımları   04 Nitelik Kod Kılavuzu Çalışmaları  99 Diğer                   15            C

188 Nöbet Hizmetleri                                                                                                                                                              2            D

01 Müdür Yardımcısı Nöbeti 02 Öğretmen Nöbeti 03 Belletici Nöbeti 04 Öğrenci Nöbeti 99 Diğer                                           2            D

198 Eğitimle İlgili Defter, Dosya, Çizelge ve Belgeler                                                                                                                  B            C

01 Defterler, 01 Diploma Defteri 02 Tasdikname Defteri 03 Sınıf Geçme Defteri 04 Yıllık Devamsızlık Defteri

     05 Öğrenci Kütük Defteri 06 Kalfalık Belge Defteri 07 Ustalık Belge Defteri 08 Eğitici Ustalık Belge Defteri

     09 Belge Defteri(Okulda verilen kurslarla ilgili belgelerin defteri)

02 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri, 01 Diploma 02 Geçici Mezuniyet Belgesi 03 Öğrenim Belgesi 04 Öğrenim Durum Belgesi

     05 Tasdikname 06 Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi

03 Sertifika,Kurs/Tamamlama ve Diğer Belgeler, 01 Sertifika 02 Kurs Belgesi 03 Kalfalık Belgesi 04 Ustalık Belgesi 05 Usta

     Öğreticilik Belgesi 06 Bitirme Belge. 07 Mesleki Eğitimi Tamamlama Belge. 08 İş Yeri Açma Belge. 09 Öğrenci Belgesi

04 Öğrenci Kişisel Dosyaları       99 Diğer                                                                                                                     B            C

199 Eğitim Öğretim İle İlgili Diğer İşler:                                                                                                                                  10            C

Yangın Talimatı ve Ekipleri için Bkz. Ortak Alanlar, Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri, Yangın, Yangın Önleme ve  Korunma İşleri (955.01)  Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı İçin Bkz. Ortak Alanlar, Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri,  Koruyucu Güvenlik İşleri, Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları (952.01) Sivil Savunma Ekipleri İçin Bkz.  Ortak Alanlar, Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri, Sivil Savunma İşleri, Sivil Savunma Planlama İşleri (953.01.01-953.01.06) Sabotajlara Karşı Koruma Planları İçin Bkz. Ortak Alanlar, Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri, Koruyucu Güvenlik  İşleri, Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları (952.01), Emniyet ve Kaza Önleme Planları İçin Bkz. Ortak Alanlar, Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri, Koruyucu Güvenlik İşleri (952.99)

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

200 Öğrenci İşleri (Genel)

205 Kayıt-Kabul                                                                                                                                                                      B            D

210 Nakil ve Geçişler                                                                                                                                                               5            D

01 Nakiller

02 Okul Türleri Arasında Geçiş

03 Teknik Liseye Geçiş

04 Alana/Dal Değişikliği

99 Diğer                                                                                                                                                                  5           C

215 Denklik İşleri                                                                                                                                                                     B           C

01 Yurtdışı Eğitim Denkliği

02 Mesleki ve Teknik Eğitim Denkliği

99 Diğer                                                                                                                                                                10           C

220 Devam-Devamsızlık                                                                                                                                                            5           D

225 Ödül ve Disiplin İşleri                                                                                                                                                      15           D

01 Ödül İşleri, 01 Teşekkür Belgesi 02 Takdirname Belgesi 03 Onur Belgesi 04 Başarı Belgesi 05 Üstün Başarı Belgesi

02 Disiplin İşleri

99 Diğer                                                                                                                                                                15           D

230 Öğrenci Askerlik İşlemleri                                                                                                                                                   5           D

235 Yabancı Uyruklu Öğrenciler (İlk ve Orta Öğretim)                                                                                                                               B           C

240 Mezunların İzlenmesi                                                                                                                                                      10           D

245 Yatılılık/Bursluluk İşlemleri                                                                                                                                               10           D

01 İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu İşlemleri

02 Parasız Yatılılık

03 Paralı Yatılılık

04 Bursluluk, 01 Devlet Bursları 02 Şartlı Nakit Transferi İşlemleri 03 Özel Kurum/Kuruluşlarca Verilen Burslar

05 Yarım Yatılılık

99 Diğer                                                                                                                                                                10           C

250 Okul ve İşletmelerde Meslekî Eğitim/Staj Çalışmaları

01 Öğrenci Sigorta İşlemleri  (Hastalık)                                                                                                                           B           D

02 İş Kazaları                                                                                                                                                             B           D

03 Meslek Hastalıkları                                                                                                                                                 B           D

04 Öğrenci ve Veli Talepleri                                                                                                                                          5           D

99 Diğer                                                                                                                                                                   5           D

299 Öğrenci İşleriyle İlgili Diğer İşler                                                                                                                                     10           C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Saklama Süresi

Saklama Kodu

300 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (Genel)

305 Öğrenci Meclisleri                                                                                                                                                              5           D

01 Okul Öğrenci Meclisi

02 İl Öğrenci Meclisi

03 Türkiye Öğrenci Meclisi

99 Diğer                                                                                                                                                                   5           C

310 Müsamereler, Yarışmalar                                                                                                                                                   5           D

01 Kültürel, Bilgi, Beceri Proje vb. Yarışmalar, 01 Özel 02 Resmi

02 Halkoyunları Yarışmaları

03 Müzik Yarışmaları

04 Uluslar Arası Halkoyunları, Müzik Yarışmaları ve Festivalleri

05 Sponsorluk

99 Diğer                                                                                                                                                                   5           C

315 Kardeş Okul Uygulamaları                                                                                                                                                15           A

01 Yurt İçi

02 Yurt Dışı

99 Diğer                                                                                                                                                                15           C

316 Dost Aile Uygulamaları                                                                                                                                                    15           A

317 Misafir Öğrenci Uygulamaları                                                                                                                                           10           D

320 Öğrenci/Çocuk Kulüpleri                                                                                                                                                    5           D

325 Toplum Hizmeti Çalışmaları                                                                                                                                                 5           D

330 Spor Faaliyetleri                                                                                                                                                              10           D

01 İlköğretim Kurumları Arası Spor Yarışmaları

02 Ortaöğretim Kurumları Arası Spor Yarışmaları

03 Dünya Liseler Arası Spor Yarışmaları

04 Sponsorluk

99 Diğer                                                                                                                                                                10           C

335 İzcilik Faaliyetleri                                                                                                                                                             10           D

01 İzcilik Kampları

02 İzci Ünitelerinin Kurulması

03 İzci Evleri

04 Arama, Kurtarma, İzci Birliği

05 İl İzci Kurulları

06 İzcilerin Eğitimi

99 Diğer                                                                                                                                                                10           C

340 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar)                                                                                                                                   5           D

01 Öğrenci Eğitim Yaz Kampları

02 Öğrenci Eğitim Kış Kampları

03 Uluslar Arası Öğrenci Eğitim Kampları

99 Diğer                                                                                                                                                                   5           D

349 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle İlgili Diğer İşler                                                                                                                  10           C

Tur ve Geziler İçin Bkz. Ortak Alanlar,Tanıtım ve Yayın İşleri, Kültür ve Tanıtım İşleri, Tur ve Geziler (821.04)     Fuar, Galeri, Sergi, Kermes

 vb. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler İçin Bkz. Ortak Alanlar,Tanıtım ve Yayın İşleri, Kültür     ve Tanıtım İşleri (821.01-821-99)

 Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar İçin Bkz. Ortak Alanlar,Tanıtım ve Yayın İşleri, Kültür ve Tanıtım İşleri, Özel Gün ve Haftalar (821.07)

Mezuniyet Törenleri vb. hertürlü Törenler İçin Bkz. Ortak Alanlar,Özel Kalem ve Protokol İşleri, Törenler (880)

 

 

 

 

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ

 

Saklama Süresi

Saklama Kodu

350 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi İşleri (Genel)

355 YÖK'le İlişkiler                                                                                                                                                                15           D

01 Üniversitelerle İlişkiler    (Lisans)

02 Eğitim Fakülteleri İle İlişkiler

03 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İle İlişkiler

99 Diğer                                                                                                                                                                15           C

360 Öğretmen Yeterlikleri                                                                                                                                                      15           D

01 Okul Temelli Meslekî Gelişim (Dünya Bankası Destekli)

02 Ortaöğretim Kademesi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi (AB Destekli)

03 Öğretmen Mesleği Genel Yeterlikleri İle İlköğretim Kademesi Öğretmenlerine İlişkin Özel Alan Yeterlikleri

04 Öğretmenliğe Atanacakların Alanlarıyla İlgili İşlemler

05 Yurt Dışından Mezun Olan Öğretmen Adayları İle İlgili İşlemler

99 Diğer                                                                                                                                                                15           C

399 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimiyle İlgili Diğer İşler                                                                                                            15           C

    Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi İçin Bkz. Ortak Alanlar, Eğitim İşleri (770-799)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

Saklama Süresi

Saklama Kodu

400 Özel Öğretim Kurumları (Genel)

405 Özel Okul İşleri                                                                                                                                                                 B           C

01 Türk Okulları

02 Yabancı Okulları

03 Azınlık Okulları

04 Uluslar Arası Okullar

05 Özel Okullarla İlgili Verilen Görüşler

99 Diğer                                                                                                                                                                  B           C

410 Özel Yaygın Eğitim Kurumları                                                                                                                                              B           C

01 Özel Dershane İşleri

02 Sürücü Kursları İşleri

03 Çeşitli Özel Kurslar

04 Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar

05 Hizmetiçi Eğitim Merkezleri

06 Öğrenci Etüd Eğitim Merkezleri

07 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

99 Diğer                                                                                                                                                                  B           C

415 Trafik Genel Eğitim Planı                                                                                                                                                 10           D

420 Öğrenim Ücreti İşleri                                                                                                                                                      10           D

425 Ücretsiz Öğrenci/Kursiyer İşleri                                                                                                                                       10           D

449 Özel Eğitimle İlgili Diğer İşler                                                                                                                                           10           C

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

450 Eğitim Teknolojileri İşleri (Genel)

451 Kalite Kontrol İşleri(Radyo, TV Prog., Eğitim Yazılımları)                                                                                                        B           D

455 Radyo ve Televizyon Programlarının Hazırlanması                                                                                                                 B           C

460 Ürün Tasarım ve Planlama İşleri                                                                                                                                         B           C

01 Senaryo Hazırlama ve Tasarım

02 Videografik ve Animasyon Hazırlama

03 Eğitim Materyalleri Grafik Tasarımları

04 Eğitim Yazılımı Tasarım Çalışmaları

99 Diğer                                                                                                                                                                   B           C

465 Dijital Fotoğraf Arşivi İşleri                                                                                                                                                  B           A

470 Eğitim Materyallerini Çoğaltma, Pazarlama ve Yayınlama İşleri                                                                                            10           D

471 Sınav Evrakının Dağıtımı                                                                                                                                                     5           D

475 Soru Hazırlama İşleri                                                                                                                                                          5           D

480 Merkezi Sistem Sınavları                                                                                                                                                  10           D

01 Seviye Belirleme Sınavı (SBS)

02 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPYBS)

03 Açık Öğretim Okulları Sınavları (AÖOS)

04 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS)

05 Diğer Sınavlar (Protokollü Sınavlar)

06 Merkezi Sistem Sınavları İle İlgili İtirazlar

99 Diğer                                                                                                                                                                10           C

485 Çağrı Merkezi (Call Center)                                                                                                                                                 5           D

01 Talepler

02 Şikâyetler

03 Bilişim Teknolojisi Sınıfları Arıza Bildirimleri

99 Diğer                                                                                                                                                                   5           C

490 Açık Öğretim Okulları                                                                                                                                                       10           D

01 Açık Öğretim Liseleri

02 Açık İlköğretim Okulları

03 Mesleki Açık Öğretim Liseleri

04 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulları

99 Diğer                                                                                                                                                                10           D

495 Açık Öğretim Kurumları Öğrenci Ders Notlarının Hazırlanması ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Gönderilmesi İşleri       10           D

499 Eğitim Teknolojileriyle İlgili Diğer İşler                                                                                                                              10           C

     Baskı İşleri İçin Bkz. Ortak Alanlar, Tanıtım ve Yayın İşleri, Basım İşleri (825.01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

ARAŞTIRMA VE PLANLAMA İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

600 Araştırma ve Planlama İşleri(Genel)

601 Teşkilatlanma İşleri

01 Kuruluş, Yapılanma                    02 Yetkilendirme, Yetki Değişikliği               03 Yönetimi Geliştirme

04 Teşkilat Şemaları ve Kadrolar, 01 Teşkilat Şemaları 02 Norm Kadro Çalışmaları;01 Görev/İş Tanımları 02 Norm Kadro Pozisyonları

99 Diğer

602 Plan ve Program İşleri

01 Kalkınma Planı, 01 Hazırlık Çalışmaları 02 İzleme ve Değerlendirme          02 Orta Vadeli Plan/Program    03 Yıllık Plan/Program

     602.01’in alt açılımı, 602.02-602.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir

04 Stratejik Plan, 01 Veri Toplama 02 Analiz ve Raporlama 03 Revizyon        05 Eylem Planları                     06 Yönetim/İş Planları

07 Yatırım Programları, 01 Hazırlık Çalışmaları 02 Yatırım Revizyonu 03 Ek Ödenek 04 Ödenek Aktarma 05 Serbest Bırakma

     06 Maliyet Revizyonu 07 Dönem Gerçekleştirme Raporları

08 Performans Programı, 01 Veri Toplama 02 Maliyetlendirme 03 İzleme ve Değerlendirme 04 Revize İşlemleri 99 Diğer

604 Proje İşleri

01 Araştırma Projeleri, 01 Başvurular ve Proje Önerileri 02 Değerlendirme ve Onay 03 İzleme ve Raporlandırma 04 Değişiklikler

      ve Tadilatlar 05 Ödemeler ve Mali İncelemeler 06 Tescil/Patent/Fikri Mülkiyet İşlemleri

02 Araştırma/Geliştirme Projeleri

604.01’in alt açılımları 604.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir. Her farklı proje için ayrı dosya açılacak olup, dosyaların birbirinden ayrılmasını

sağlayacak proje numaraları köşeli parantez ile kullanılabilecektir. Proje’nin niteliğine göre, proje kapsamında yapılacak çeşitli alımlar “satınalmalar”,

yapım gerektiren faaliyetler “Yapımlar” başlıklarında takip edilecektir.Bu dosyalar arasındaki ilişki, projenin özel numarası ile sağlanacaktır.

605 Araştırma İşleri

01 Veri Toplama                          02 Raporlama                                       99 Diğer

609 Koordinasyon İşleri

610 Soru Önergeleri

611 Çevre İşleri

01 Çevre Yönetimi                         02 ÇED                  03 Denetim                 04 İklim Değişikliği                   99 Diğer

612 İç Kontrol

01 İç Kontrol Sistemi ve Standartlar, 01 Süreçler 02 İzleme ve Değerlendirme 03 İnceleme ve Raporlama

02 Ön Mali Kontrol                        99 Diğer

619 Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Saklama Süresi

Saklama Kodu

620 Basın ve Halkla İlişkiler (Genel)

621 Basın İşleri

01 Basın Toplantıları   02 Basına Verilen Demeçler   03 Tekzipler   04 Basında Yer Alan Haberler  05 Basın Özetleri  99 Diğer

622 Talep, Şikayet, Görüşler

01 Talep ve Şikayetler                   02 Görüş ve Teklifler               03 Bilgi ve Belge Talepleri                            99 Diğer

639 Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

HUKUK İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

640 Hukuk İşleri (Genel)

641 Dava Dosyaları

01 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi     02 Tahkim, 01 Ulusal 02 Uluslar arası     03 Adli Davalar, 01 Hukuk 02 Ceza 03 İcra

04 İdari Davalar                                  05 Vergi Davaları                                  99 Diğer

Her farklı dava için ayrı dosya açılacak olup, dava sürecinin bütün aşamalarına ilişkin belgeler ait olduğu dava dosyasından takip edilecektir. Dava esas numaraları veya dava dosyalarını birbirinden ayırmaya yarayacak özel  numaralar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.

645 Tebligatlar

646 Vekaletnameler, Azilnameler

645, 646 kodu ile tanımlanan konular bir dava sürecinin parçası olarak farklı kodlarla tanımlanması durumunda birer örneğinin dosyalanmasında ve

dava konusu olmayan durumlarda dosya adı olarak kullanılacaktır. Hukuki Görüşler (Mütalaalar) için bkz. “Genel İşler”

650 Bilirkişi ve Ekspertiz

651 Uzlaşma İşlemleri

659 Hukukla İlgili Diğer İşler

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

TEFTİŞ/DENETİM İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

660 Teftiş/Denetim İşleri(Genel)

661 Plan ve Programları

01 Yıllık                                              02 Dönemsel                                        99 Diğer

662 Görev Emirleri

Görev Emirlerinin denetim sürecinin bir parçası olarak 663.01-663-09 kodları ile tanımlanması durumunda birer örneğinin dosyalanmasında 662 kodu

dosya numarası olarak kullanılacaktır.

663 Denetim,İnceleme,Soruşturma ve Araştırma

01 Cevaplı   02 Denetim  03 Genel Durum  04 Ön İnceleme   05 İnceleme  06 Basit   07 Soruşturma  08 Araştırma  09 Bilgi  99 Diğer

667 İhbar ve Suç Duyuruları

01 İhbar      02 Suç Duyuruları                   99 Diğer

668 Yüksek Denetleme ve KİT Komisyonu

01 Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, 01 İvedi Durum Raporları 02 Özel İnceleme Raporları 03 Dönem Raporları

      04 Yıllık Raporlar 05 Kuruluşun Cevabi Raporları

02 KİT Komisyonu Raporları                       99 Diğer

679 Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler

 

 

 

Ana Dosya  1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

BİLGİ İŞLEM İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

700 Bilgi İşlem İşleri (Genel)

702 Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları: 01 Analiz ve Tasarım Çalışmaları 02 Kodlama Çalışmaları 03 Test Çalışmaları 99 Diğer

703 Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme

01 Proje Yönetimi 02 Değişiklik Yönetimi  03 Güvenlik Yönetimi 04 Kaynak Yönetimi 05 Konfigürasyon Yönetimi

06 Olağanüstü Durum Yönetimi  07 Problem Yönetimi    99 Diğer

704 Hatlar:    01 İnternet       02 Data Hattı              03 İntranet                 99 Diğer

705 Sistem ile İlgili Talepler: 01 Yazılım Talepleri      02 Donanım Talepleri  99 Diğer      Arıza ve Bakımlar İçin bkz. İdari İşler.

708 Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri: 01 Kayıt    02 Düzeltme        03 Silme   04 Aktarma 05 Sorgulama     99 Diğer

710 e-uygulamalar:              01 Web Sayfası            02 Abonelik         03 e-imza  04 e-posta İşlemleri              05 Liste İşlemleri

99 Diğer               Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri, Firma Bilgileri için bkz Satınalma ve Satış İşleri.

713 Kullanım ve Erişim Yetkileri:  01 Yetki Verilmesi 02 Yetki Kaldırılması               03 Yetki Değişikliği               99 Diğer

719 Bilgi İşlemle İlgili Diğer İşler

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

720 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel)

721 Uluslararası Hukuk

724 Ülkelerle İlişkiler: 01 Ülkelerle İkili İlişkiler, 01 Genel Bilgiler 02 Anlaşmalar, Sözleşmeler, Protokoller 03 İşbirliği 04 Sorunlar 05 Yardımlar

        02 Çok Taraflı Ülke İlişkileri  03 Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler 99 Diğer  724.01’in alt açılımındaki kodlar, 724.02 ve 724.03 için de aynı uygula.

730 Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler: 01 Politikalar   02 Mevzuat ve Üyelik İşlemleri, 01 Tüzük 02 Üyelik İşlemleri 03 Katkı Payları

       03 Toplantılar, 01 Genel Kurul 02 Yönetim Kurulu 03 Komiteler 04 Alt komiteler 05 Çalışma Grupları 06 Projeler, 01 Uluslararası Projeler 02 Türkiye'ye Yönelik Projeler

        07 İşbirliği  08 Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler, 01 Raporlar 02 İncelemeler 03 Anketler 04 İstatistikler 09 İrtibat Büroları 10 Bilgi ve Belge Talepleri

      11 Başvuru ve Şikayetler  12 Denetim 13 Yardımlar 99 Diğer  Bölgesel veya uluslararası kuruluşlar için ayrı dosya açılabilecektir. Kuruluş dosyalarını birbirinden ayırmaya yarayacak kuruluş kısaltmaları dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.

740 Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)

741 AB Hukuku    01 Türkiye-AB Ortaklık Hukuku; 01 Ortaklık Organlarının Kararları 02 İçtihad

                                 02 AB Hukuku Alanındaki Gelişmeler; 01 Birincil Hukuk 02 İkincil Hukuk 03 İçtihad 99 Diğer

742 AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler

01 Bakanlar Konseyi  02 Avrupa Komisyonu  03 Avrupa Parlamentosu  04 Avrupa Konseyi   05 Adalet Divanı  06 Sayıştay

07 Ekonomik ve Sosyal Komite 08 Bölgeler Komitesi  09 Avrupa Merkez Bankası 10 Avrupa Yatırım Bankası 11 Ombudsman

99 Diğer AB’nin karar alma mekanizmaları ile ilişkileri ihtiva eden belgelerin (toplantı, kararlar vb.) tanımlanması ve dosyalanmasında bu alan kullanılacaktır.

743 Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları:01 Ortaklık Konseyi 02 Ortaklık Komitesi, 01 Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi: 01 Toplantılar 02 Çalışma Grupları 02 İç Pazar

                 ve Rekabet Alt  Komitesi  03 Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi 04 Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt K.  05 Teknolojik Yenilik,

 Eğitim ve Araştırma Programları Alt Komitesi 06 Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) Alt Komitesi 07 Bölgesel Kalkınma Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi 08 Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt K. 03 Karma Parlamento Komisyonu 04 Gümrük İşbirliği Komitesi 05 Gümrük Birliği Ortak Komitesi 06 Karma İstişare Komitesi 07 AB Teknik Komiteleri ve Çalışma Grupları 99 Diğer      AB-TR Ortaklık Organları ile ilişkileri ihtiva eden belgelerin (toplantı, kararlar vb.) tanımlanması ve dosyalanmasında kullanılacaktır.

744 AB Katılım Süreci

01 Katılım Ortaklığı Belgesi 02 Ulusal Program, 01 Hazırlık Çalışmaları 02 İzlenmesi 03 İlerleme Raporları 04 Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci

05 Katılım Müzakereleri, 02 Strateji/Eylem Planı 03 Müzakere Pozisyonu 04 Mevzuat Taslakları 05 Çalışma Grupları

Her müzakere faslına ilişkin ayrı dosya açılabilecek olup. açılan dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlayacak fasıl kodları, dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.

06 Siyasi Kriterler      07 Ekonomik Kriterler     08 İç Koordinasyon Uyum Komitesi      09 Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi

10 Çeviri Eşgüdüm Çalışmaları, 01 AB Müktese batının Çeviri İşl. ve Eşgüdümü 02 Türk Mevzuatının Çeviri İşl. ve Eşgüdümü 03 AB Terminolojisi Veri Tabanı

11 Mevzuat Uyum Ulusal Veri Tabanı               99 Diğer

745 Topluluk Programları ve Ajanslar: 01 Programlar, 01 Eğitim, Gençlik ve Kültür Programları 02 Araştırma ve Teknolojik Gelişme Programları 03 Rekabet Edebilirlik

                    ve Yenilik Çerçeve programları     02 Ajanslar  99 Diğer

746 AB-Türkiye Mali İşbirliği

01 IPA(Katılım Öncesi Yardım Aracı-Instrument for Pre-Accession), 01 Programlama Süreci 02 Projeler:01 Proje Teklifleri 02 Proje Fişleri

      (Raporları) 03 Fiş Değişiklikleri (Revizyon) 04 İzleme ve Değerlendirme 03 ABGS’nin Faydalanıcısı Olduğu Projeler 04 Sınır Ötesi İşbirliği

     05 Operasyonel Programlar 06 İzleme Komiteleri  02 Çok Faydalanıcılı   99 Diğer  746.02.02’nin alt başlıkları 746.02.03 içinde aynı şekilde.

 Her farklı proje için ayrı dosya açılacak olup, Projenin bütün aşamalarına ilişkin belgeler kendi dosyasından takip edilecektir. Proje numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların

birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.

748 AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları: 01 AB Teknik Yardımları, 01 TAIEX:01 Uzman Desteği 02 İnceleme Gezileri 03 Seminer/Çalışma Grupları 02 Eşleştirme  

                  (Twinning):01 Standart Eşleştirme  02 Kısa Süreli Eşleştirme 02 Üye Ülke Teknik Yardımları, 01 MATRA/G2G.NL 02 MATRA-MTEC  99 Diğer

749 Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler  *Plana yeni ilave edilmiş konular kırmızı renkle gösterilmiştir.

 

EMLAK VE YAPIM (İNŞAAT) İŞLERİ

750 Emlak ve Yapım İşleri (Genel)

751 Toplulaştırma İşlemleri

752 Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı: 01 Kamulaştırma, 01 Kamu Yararı Kararı ve Onay İşleri 02 Teknik Çalışmalar 03 Bedel Takdir ve Uzlaşma 04 Sorunlar 05 Zarar

                   ve Ziyan 06 Ödeme İşleri 02 İrtifak Hakkı İşlemleri 99 Diğer

753 Kadastro Çalışmaları

754 İmar İşleri

755 Yapım (İnşaat) İşleri

01 Etüd-Proje ve Fizibilite işleri 02 İhale İşleri, 01 İzin ve Onay İşleri 02 Yaklaşık Maliyet Hesabı 03 İhale İlan İşleri 04 Şartnameler 05 Başvuru İşlemleri

ve Tutanaklar 06 Komisyon İşlemleri 07 İtirazlar 08 Sözleşme 09 Kesin Teminat  03 Uygulama işleri, 01 İş Programı 02 Ruhsatlandırma 03 Hammadde Temini/Malzeme Seçimi 04 Keşif Artışı 05 Süre Uzatımı ve Ödenek Dilim Değişikliği 06 Birim Fiyat ve Yeni Fiyat     04 İnceleme ve Kontrol İşleri

05 Hakedişler ve Ödemeler  06 Geçici ve Kesin Kabuller, 01 Geçici ve Kesin Kabuller 02 Fesih, Tasfiye ve Devir İşlemleri 07 Kesin Hesap İşlemleri,

      01 Kesin Hesap 02 SSK İlişkisizlik Belgesi 03 İş Deneyim Belgesi Verilmesi 04 Teminatların İadesi  99 Diğer

Her farklı yapım için ayrı dosya açılacak olup, yapım sürecine ilişkin belgeler kendi dosyasından takip edilebilecektir. Aynı konu numarasını alan yapım dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.        Arsa-Bina

756 Taşınmaz (MAL) İşlemleri: 01 Tahsis, Devir ve Takas 02 Satış ve Kiralama 03 Envanter 99 Diğer   Gayrimenkul Alımları için bkz. “Satınalma ve Satış İşl.”

757 Harita ve Fotoğraf İşleri: 01 Talepler  02 Yapım ve Güncelleme  03 Sayısallaştırma  04 Kayıt ve Envanter  99 Diğer

769 Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler

EĞİTİM İŞLERİ

770 Eğitim İşleri (Genel)

771 Eğitim Planları

772 Burs İşleri: 01 Kontenjan ve Duyurular 02 Başvuru ve Değerlendirme 03 Ödemeler         04 Tahsil,Takip, Atama 99 Diğer

773 Staj İşleri:  01 Kontenjan İşlemleri       02 İzleme ve Değerlendirme   03 Belgelendirme  99 Diğer

774 Eğitimler, Kurslar: 01 Mesleki Yeterlilik ve Gelişim, 01 Teklifler 02 Program 03 Duyuru 04 Eğitici Temini 05 Kayıt, Katılım Listeleri 06 Eğitim Materyali

07 Sınav 08 Belgelendirme 09 Yeterlilik (Sağlık Raporu vb.)  02 Dil Eğitimi 03 Rotasyon 04 İntibak 05 Görevde Yükselme 06 Aday Memur

07 Kariyer Uzman  08 Kişisel Gelişim ve Motivasyon 09 Bilgilendirme-Bilinçlendirme 99 Diğer  774.01’in alt açılımındaki kodlar, 774.02-774.09 için de aynı.

779 Rehberlik, Danışmanlık İşleri

799 Eğitimle İlgili Diğer İşler

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

İDARİ VE SOSYAL İŞLER

Saklama Süresi

Saklama Kodu

800 İdari ve Sosyal İşler (Genel)

801 Taşıt ve İş Makineleri

01 Taşıt, 01 Plaka, Ruhsat ve Muayene İşleri 02 Akaryakıt İşleri 03 Tahsis, Sevk ve Kontrol İşleri 04 Kaza İşleri

02 İş Makineleri 99 Diğer        801.01’in alt açılımındaki kodlar,801.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir.

802 Ulaştırma ve Servis İşleri

803 Resmi Mühür İş ve İşlemleri

804 Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri

01 Gelen-Giden Evrak, Belgenin bir örneğinin Genel Evrak birimlerinde tutulması durumunda sadece dosyalamaya yönelik kullanılacaktır.

02 Kontrollü Evrak İşlemleri 03 Yanlış Evrakın İade İşlemleri 99 Diğer

805 Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri 01 Belge Yönetimi, 01 Saklama Süreli Dosya Planı 02 Kodlama İşlemleri

02 Arşiv Yönetimi, 01 Devir-Teslim İşlemleri 02 Ayıklama ve İmha İşlemleri:01 Ayıklama ve İmha 02 Uygunluk Görüşü 03 Tasnif

     (Sınıflandırma) İşlemleri 04 İnceleme ve Denetleme 05 Arşivlerden Yararlanma              99 Diğer

806 Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri 01 Derme Geliştirme ve Derleme İşleri, 01 Kitaplar 02 Süreli Yayınlar 03 Tezler 04 Yazma ve

                   Nadir Eserler 05 Veritabanları, Elektronik Ürün ve Yayınlar 02 Kullanıcı Hizmetleri, 01 Ödünç Verme İşlemleri 02 Araştırma

                   Hizmetleri 03 Danışma Hizmetleri 04 Elektronik Hizmetler  99 Diğer

807 Bakım-Onarım İşleri 01 Bina ve Tesisler 02 Tesisat 03 Mekanik 04 Elektronik ve Teknik Cihaz 05 Taşıt ve İş Makineleri 99 Diğer

808 Temizlik İşleri

809 Taşınır Mal İşlemleri (TİF) 01 İstek (Talep) 02 Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri 03 Sayım ve Döküm 04 Kesin Hesap 05 Taşınır Kayıt

                     Kontrol Yetkilisi 99 Diğer

810 Sigorta İşleri 01 Dahili Sigorta, 01 Yangın 02 Nakliyat 03 Kaza 04 Mühendislik 02 Harici Sigorta

99 Diğer   810.01’in alt açılımındaki kodlar, 810.02 için de aynı usulde uygulanabilecektir.

811 İletişim ve Haberleşme İşleri 01 Telefon, 01 Sabit 02 GSM 03 Mobil 02 Kablolu TV 03 Telsiz 04 Faks 05 İnternet 99 Diğer

812 Çevre Düzenleme İşleri

813 Sosyal İşler  01 Sosyal Tesisler, 01 Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp: 01 Müracaat; 02 Tahsis 03 Tahliye 02 Lojman 03 Kreş ve Gündüz

                    Bakımevi 04 Spor Tesisi 05 Yemekhane, Kafeterya ve Çay Ocağı 02 Temsili Ağırlamalar (yemek, araç vb.) 03 Sportif Faaliyetler

99 Diğer   813.01.01’in alt açılımları 813.01.02-813.01.05 içinde aynı şekilde kullanılabilecektir.

814 Kampanyalar

815 Sosyal Yardımlar

819 İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler

TANITIM VE YAYIN İŞLERİ

820 Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel)                                    Resim

821 Kültür, Tanıtım İşleri 01 Fuar 02 Sergi 03 Festivaller 04 Tur ve Gezi 05 Yarışma 06 Gösteri ve Konserler 07 Özel Gün ve Haftalar 99 Diğer

823 Reklam ve İlan İşleri 01 Reklam İşleri 02 İlan İşleri    99 Diğer

824 Yayın İşleri (Basılı Yayınlar) 01 Kitap, 01 Teklifler 02 Değerlendirmeler 03 Yayın Hazırlık İşleri 04 Telif İşleri 05 İntihal 02 Dergi 03 Broşür

04 Matbu Evrak 05 Takvim ve Ajanda 06 Bülten 07 Resmi Doküman 08 Ses ve Görüntü Malzemeleri

99 Diğer   824.01’in alt açılımındaki kodlar, 824.02-824.08 için de aynı usulde uygulanabilecektir.        Örn.821.05 Resim Yarışması

825 Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri 01 Basım 02 Depolama 03 Dağıtım, 01 Yayın Talepleri 02 Yardım ve Bağış 03 Abonelik ve Satış 99 Diğer

828 Tercüme İşleri

839 Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler

MALİ İŞLER

840 Mali İşler (Genel)

841 Bütçe Hazırlama ve Uygulama 01 Bütçe Hazırlık Çalışmaları, 01 Bütçe 02 Ek Bütçe 03 Geçici Bütçe

02 Bütçe Uygulamaları, 01 Ödenek Talep ve Göndermeleri 02 Serbest Bırakma 03 AHP/AFP Vizeleri 04 AHP/AFP Revizeleri 05 Aktarmalar 06 Ek Ödenekler

07 Ödenek Devri 08 Ödenek İptalleri 09 İlama Bağlı Borçlar 10 Yedek Ödenekler 11 Tenkisler 12 Revize İşlemleri 13 Akreditif ve Taahhüt Artıkları 14 Avanslar,

Krediler, Mahsuplar 15 Öz Gelirler 16 Gelir Red ve İadeleri 17 Tahakkuk ve Ödeme İşleri        99 Diğer

Farklı tahakkuk ve ödemeler için ayrı dosya açılabilecek olup, aynı konu numarasını taşıyan tahakkuk ve ödeme dosyalarının birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya

numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir. 99 Diğer

843 Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri 01 Mizan 02 Bilanço 03 Kesin Hesap 04 Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları 05 Tablolar, 01 Finansal

                      Tablolar 02 Gelir Tabloları 03 Vaziyet Tabloları 04 Günlük Ödeme Planları 05 Nakit Akım Tabloları  99 Diğer

845 Sayıştay İncelemeleri (TİF, Maaş, Ekders ve Ödenekler)  01 Sorgu 02 İlam 03 Raporlama, 01 Uygunluk Bildirimi 02 Performans Raporları 99 Diğer

846 Emanet işleri 01 Vergi 02 Kefalet 03 İcra 04 Sendika 99 Diğer

849 Banka İşlemleri 01 Ödeme Talimatları 02 Repo ve Faiz İşl. 03 Kambiyo İşl. 04 Tahsilatlar 05 Mutabakatlar 06 Ekstre ve Dekontlar 99 Diğer

850 Kıymetli Evrak İşlemleri

851 Finansman v e Fon Yönetim i İşleri 01 Finansman Programları 02 Gelir Gider 03 Kar Tevzii 04 Sermaye 99 Diğer

853 Kredi İşlemleri 01 Yurtdışı Krediler, 01 Geri Ödemeler 02 Kur Farkları 03 Gecikme Faizi 02 Yurtiçi Krediler 03 Hazineye Borçlar 99 Diğer

855 Borç ve Alacak İşlemleri 01 Kuruluşun Borç ve Alacakları 02 Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları 99 Diğer

856 Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri

857 Saymanlık ve Sayman Bildirimleri

858 İdari Yaptırım (Para Cezaları)

869 Mali Konularda Diğer İşler

ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ

870 Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel)

871 Makamın Konuşma ve Açıklamaları

872 Randevu Talepleri

873 Temas ve Ziyaretler 01 Gezi ve Ziyaret Programları 02 Yabancı Temsilciler 99 Diğer

874 Günlük Programlar

876 Davet ve Tebrikler 01 Özel Mektuplar 02 Davetiyeler 03 Tebrikler 99 Diğer

877 Protokol İşleri

878 Resepsiyonlar

879 Rezervasyonlar

880 Törenler

899 Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Dosya

1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu

PERSONEL İŞLERİ

Saklama Süresi

Saklama Kodu

900 Personel İşleri (Genel)

901 İş İstekleri

902 Personel Alımı  01 Alım Talepleri 02 Alım İzinleri 03 Sınavlar 99 Diğer

903 Personel Özlük İşleri    01 İşe Giriş Belgeleri    02 Atama İşleri, 01 Asaleten 02 Vekaleten 03 Tedviren   03 Terfi ve İntibak İşlemleri, 01 Terfi İşleri

      02 İntibak İşleri: 01 Hizmet Değerlendirmesi 02 Öğrenim Değerlendirmesi    04 Hizmet Cetveli ve Hizmet Belgesi     05 İzin İşleri, 01 Yıllık 02 Sıhhi

      03 Mazeret 04 Ücretsiz 05 Yurtdışı      06 Görevden Ayrılma, 01 Emeklilik 02 İstifa 03 Görevden Çekilmiş Sayılma 04 Görevden Çıkarılma 05 Vefat

 07 Görevlendirmeler, 01 Kurumiçi 02 Kurumdışı 03 Yurtdışı 04 Ek Görevler 05 Rotasyon    08 Mükafat ve Cezalar, 01 Ödül İşleri 02 Disiplin İşleri

09 Sicil İşleri, 01 Sicil Raporları 02 Mal Beyannamesi   10 Aile Yardımı Bildirimi    11 Askerlik İşlemleri 12 Hizmet Borçlanması

13 Kimlik ve Giriş Kartı İşlemleri  14 Sağlık Karnesi  99 Diğer

Personel için ayrı özlük dosyası açılacak olup, 903.01-903.14 kodu ile tanımlanan belgeler kişinin özlük dosyasından takip edilecektir. Sicil Numaraları, aynı konu numarasını alan dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir. 903.01-903.14 kodu ile tanımlanan ancak personel özlük dosyasına konulmayacak veya personel özlük dosyasına konulmasına rağmen bir örneğinin ayrıca dosyalanması gerektiği düşünülen yazılar için kendi konu tanımlamasını ifade eden dosya numaraları ile de dosya açılabilecektir.

907 Kadro Pozisyon İşleri      01 Teklif         02 İptal ve İhdas  03 Tenkis-Tahsis  04 Vize İşlemleri 99 Diğer

912 Pasaport İşlemleri 01 Diplomatik  02 Hususi             03 Hizmet            04 Emekli          99 Diğer

914 Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı

915 Sendikalarla İlgili İşler    01 İşveren Sendikaları   02 Memur Sendikaları, 01 Üyelik ve Dayanışma Aidatı 02 Kurum İdari Kurulu ve Yüksek İdari Kurul Toplantıları

03 Yetkili Sendika Tespiti 04 Temsilcilik  03 İşçi Sendikaları, 01 Üyelik ve Dayanışma Aidatı 02 Temsilcilik 03 İzin İşlemleri 04 Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri:  

01 Müzakereler      02 Uyuşmazlık Hali       03 Grev – Lokavt    04 Teşmil İşlemleri                99 Diğer

917 Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler  01 Sigorta Primleri Bildirgeleri    02 Tescil İşlemleri (İşe Giriş Bil.)  03 İşçi Bildirim Listeleri   99 Diğer

918 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği    01 İş Güvenliği   02 Çalışan Sağlığı: 01 Meslek Hastalıkları 02 İş Kazaları   99 Diğer

920 Performans Değerlendirme

929 Personelle İlgili Diğer İşler.

SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ

930 Satınalma ve Satış İşleri (Genel)

933 Firma Bilgileri   01 Yurtiçi  02 Yurtdışı    03 Yasaklı Firmalar    99 Diğer

934 Satınalma İşleri (İhaleler, 03.02 Kodu 21/f ve 22/d))

01 Mal ve Malzeme Alımı, 01 Ön İzin Belgesi 02 İhale Onay Belgesi 03 Yaklaşık Maliyet Hesabı 04 Duyurular 05 KİK Onayı 06 İhale İlan Tutanağı 07 İlan Metni

      08 Şartnameler 09 İhale Evrakının Teslim Alındığına Dair Tutanak 10 Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 11 İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı

      12 İhale Komisyonu Ara Kararı  13 İhale Komisyonu Kesin Kararı 14 Yasaklı Olup Olmadığına Dair KİK Teyit Belgesi 15 Firmalara Gönderilen Sonuç Bildirimleri

      16 İtirazlar  17 Sözleşme  18 Kesin Teminat  19 Ödeme İşleri (Ödeme Emri Belgesi)  02 Hizmet     03 Gayrimenkul    99 Diğer

934.01’in alt açılımındaki kodlar, 934.02-934.03 için de aynı usulde uygulanabilecektir. Satınalmalar için ayrı dosya açılacak olup, Satınalma sürecine ilişkin belgeler kendi dosyasından takip edilebilecektir. Aynı konu numarasını alan satınalma dosyaların birbirinden ayrımını sağlamak amacıyla özel kodlar dosya numarasının ardından köşeli parantez ile kullanılabilecektir.

939 Müşteri İlişkileri    01 Bayiler            02 Acentalar     99 Diğer

940 Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler

941 Satış Talepleri ve Teyitleri

942 Satış İşlemleri      01 Yurt Dışı Satışlar, 01 Direkt Satışlar 02 İhracat Sevkiyatları 03 İhraç Kayıtlı Satışlar 04 DİİB Kapsamında Satışlar   02 Yurt İçi Satışlar,

     01 Kontratlı Satışlar 02 Cari Satışlar 03 İhaleli Satışlar 04 Elektronik Ticaret Şeklinde Satışlar  03 Hurda Ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları, 01 İhtiyaç

      Fazlası Malzeme Satışı 02 Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı                            99 Diğer

944 Gümrük İşlemleri

945 Akreditif İşlemleri

946 Ticari Belgeler     01 İrsaliyeler      02 Satış Fişleri     03 Faturalar    04 Yükleme Talimatları    99 Diğer

947 Stok Kontrol İşlemleri   01 Malzeme Giriş İşlemleri    02 Malzeme Çıkış İşlemleri  03 Malzeme Transfer İşlemleri  04 Malzeme İade İşlemleri

05 Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi İşlemleri    99 Diğer

949 Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler.

 

TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ

950 Savunma Sivil Hizmetleri İşleri (Genel)

951 Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları

01 Milli Alarm Sistemi İle İlgili İşler, 01 Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler 02 Nato Alarm Sistemi 03 Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları 04 Alarm

      Kod İşlem ve Görevlileri  05 Milli Alarm Sistemi Eğitimleri  06 Seferberlik İlanı ve Duyuru İşlemleri  07 24 saat Süreli Çalışma Planları

02 Lojistik Seferberlik İşlemleri, 01 Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı 02 Özel Planlar 03 İl Detay Planları 04 Savaş Görev Planları 05 Savaş Hasarı Onarım

      Planları 06 Araç Seferberliği ve Erteleme İşleri 07 Trafikte Kaydı Olmayan Özel Sektör İş Makinelerinin Tespiti 08 Mal ve Hizmet Seferberliği İşleri   09 Kaynak

      Planlama Faaliyetleri: 01 Kaynak Katalogları 02 Kaynak Planlama Faaliyetleri Bilgi Formları 03 Kaynak Saptama Çizelgeleri  10 İhtiyaçlar, Tahsisler ve Protokoller

      11 İl ve İlçe Kaynak Sayım İşleri  12 Planlama ve Koordinasyon Kurulu İşleri 13 Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporu 14 Milli Müdafaa   

      Mükellefiyeti 15 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti (Avcı Birlikleri) İşleri  16 Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planlama İşleri

      17 Kriz/Harekat Merkezi İle İlgili İşler 18 Haritalar 19 Denetlemeler 20 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tetkik Gezileri 21 Milli Güvenlik Kurulu Genel

      Sekreterliği Denetleme Raporları 22 TSK Harekat Kontrolüne Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları 23 TSK Lojistik Seferberlik Dosyası

03 Personel Seferberlik İşlemleri, 01 Sevk Tehir İşleri 02 Personel ve Kadro Erteleme İşleri 03 Yasal Yaş Sınırları 04 Sefer Görev Emirleri 05 İnsan Gücü

      Planlaması 06 Bedelli Askerlik 07 Erteleme Sonuç Raporları   99 Diğer

952 Koruyucu Güvenlik İşleri   01 Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları  02 Nöbetçi Memurluğu İşleri  03 Koruyucu Güvenlik Denetleme  

                       Sonuç Raporları    04 Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İşler      05 Mülteciler ve Sığınmacılar      06 Özel Güvenlik Teşkilatı İle İlgili İşler

07 Özel Güvenlik Bölgeleri İle İlgili İşler      08 İstihbarat ve Kaçakçılık İle İlgili İşler     09 Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İle İlgili İşler

10 Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırması    11 Fiziki Emniyet Tedbirleri    12 Evrak Güvenliği    13 Haberleşme Güvenliği   99 Diğer

953 Sivil Savunma İşleri

01 Sivil Savunma Planlama İşleri, 01 İl ve İlçe Sivil Savunma Planları 02 Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları 03 Tahliye Planları 04 Kabul Planları

      05 Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Harekat ve İntikal Planları, Haber Merkezi Talimatı 06 İl ve İlçe Afet Acil Yardım Planları 01 Afetlerde Sivil Savunma

      İcra Planı 02 Afetlerde Yapılacak İşlerle İlgili Çalışma Rehberi

02 Sivil Savunma Servis ve Yükümlüleri İşleri        03 İl Acil Kurtarma ve Yardım Ekipleri İşleri      04 Sivil Savunma Gönüllüleri İşleri

05 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İle İlgili İşler      06 Sivil Savunma Sevk ve Harekatı İşleri          07 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sivil Savunma Harekatı İle İlgili Koordinasyon İşleri     08 Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm İşleri, 01 Haber Alma ve Yayma İşleri 02 İkaz ve Alarm Merkezleri İle İlgili İşler 03 Siren Sistemi İle İlgili İşler      09 Sivil Savunma Eğitim İşleri,  01 Temel ve Hazırlayıcı Eğitim  02 Sivil Savunma Servis Eğitimi 03 Arama ve Kurtarma Eğitimi 04 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Eğitimi 05 İtfaiye ve Yangın Eğitimi 06 İlk Yardım   Eğitimi 07 Geliştirme Eğitimi 08 Halk Eğitimi 09 Eğitim Sonuç Raporları  10 Sivil Savunma Günü İşleri 11 Sivil Savunma Araç, Gereç ve Malzemelere Ait  İşler   99 Diğer

954 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma İşl.   01 Kimyasal Savunma    02 Biyolojik Savunma    03 Radyolojik ve Nükleer Savunma

04 Dekontaminasyon İşleri  99 Diğer

955 Yangın   01 Yangın Önleme ve Korunma İşleri         02 Yangın Söndürme Araç ve Malzemelerine Ait İşler       03 İtfaiye Teşkilleri ile İlgili İşler

     04 Kıyı ve Deniz Yangınlarına Ait İşler        05 Orman Yangınlarına Ait İşler                                     99 Diğer

956 Sığınak  01 Genel Sığınaklar    02 Özel Sığınaklar     03 Tespit ve Denetim İşleri  04 Kayıt ve İstatistik İşleri    99 Diğer

957 Tatbikat 01 Uluslararası ve Nato Tatbikatları    02 Milli Tatbikatlar,  01 Seferberlik ve Savaş Hali Plan Tatbikatları  02 Milli Kriz/Harekat Yönetimi Tatbikatları:

                        01 Güven Serisi Tatbikatlar 02 Afet Tatbikatları  03 Milli Alarm Sistemi Tatbikatı  04 Sivil Katılımlı Askeri Tatbikatlar  05 Mal ve Hizmet Seferberliği Tatbikatları 

                        06 Sivil Savunma Tatbikatları: 01 Sivil Savunma Plan   Tatbikatı  02 Sivil Savunma Servis Tatbikatı  03 Örnek Sivil Savunma Tatbikatı  04 Arama ve Kurtarma İntikal

                        Tatbikatı     99 Diğer

969 Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri ile İlgili Diğer İşler

DESİMAL DOSYA ANAHTARI
                                                                                                                                                                           
(000) GENEL İŞLER
 
                000.0      GENEL
                000.1      Yanlış Evrakın İadesi.
                000.2      Başka Bakanlık veya müesseselerden gelen ve ana konularımızı ilgilendirmeyen genel
                                mahiyetteki genelgeler.
                010.        İSTATİSTİKLER
                                010.    Genel.
                                011.    Memurlarla ilgili istatistikler.
                                012-    Öğretmenlerle ilgili istatistikler.
                                013.    Öğrencilerle ilgili istatistikler.
                                014.    Eğitim ve sınavlarla ilgili istatistikler.
                                0.15.   Kütüphane,İzcilik ve yayın ile ilgili istatistikler.
                                0.16.   Sağlık işleri ile ilgili istatistikler.
                                0.17.   Malzeme ile ilgili istatistikler.
                                0.18.   Genel nüfus ile ilgili istatistikler.
                                0.19.   Yukarıdaki kademeler dışında kalan istatistikler.
                0.20.       UMUMİ MAHİYETTEKİ YAZIŞMALAR
                                0.21.   Umumi mahiyetteki anketler.
                                022.    Yerli ve yabancı teşkilat veya şahıslar tarafından Bakanlığımıza ait işler hakkında
                                            bilgi istenmesi konusunda yazışmalar.
                0.30.       KANUN TASARILARI
                                0.30.   Genel.
                                0.31.   Bakanlıkça hazırlanan kanun tasarıları.
                                0.32.   Mütalaa alınmak üzere diğer Bakanlıklardan gelen kanun tasarıları.
                0.40.       TÖRENLER (Tören adlarına göre dosya gömlekleri açılır)
                0.50.       TATİL GÜNLERİ,MÜSAMERELER,MÜSABAKALAR,MÜKAFATLAR
                                0.50.   Genel
                                0.51.   Yönetmelik konusu dışında resmi,mahalli veya olağanüstü tatiller.
                                0.52.   Müsamereler.
                                0.53.   Müsabakalar.
                                0.54.   Mükafatlar.
                0.60.       UMUMİ MAHİYETTEKİ GEZİLER VE ZİYARETLER
                                0.60.   Genel.
                                0.61.   Yurt içinde yapılan geziler ve ziyaretler.
                                0.62.   Yurt dışında yapılan geziler ve ziyaretler.
                                0.63.   Yabancıların yurdumuzda yapacakları tetkik seyahatleri.
                0.70.       DERNEKLERLE YAZIŞMALAR (Her çeşit öğretmen veya öğrenci teşekküleri,okul-aile
                                birlikleri,yardım sandıkları,işçi sigortaları,dernek ve kurumlar gibi müesseselerle umumi
                                mahiyette yazışmalar.Teşekküllerin adlarına göre ayrı ayrı gömlekler açılarak alfabetik tasnif
                                yapılır.)
                                0.71.   Yabancı memleketlerin Türkiye’deki kültür dernekleri.
100 MUHASEBE
                100.        Genel.
                110.        BÜTÇE İLE İLGİLİ MUAMELELER.
                                111.    Bütçenin hazırlanması ile ilgili muameleler.
                                112.    Bütçe tasdik edildikten sonra yapılan muameleler.
                                            112.1      Bölüm ve maddeler arası aktarma işleri.
                                            112.2      Bütçe gelir-gider kayıt edilmesiyle ilgili işler.
                                                            112.21                      Yabancı memleketlerde okuyan öğrenciler için diğer Bakanlık
                                                                              müessese bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine devre
                                                                              dilen ödenek gelir ve gider kayıt işleri.
                                                            112.23                      Mahalli idare bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığına devredilen
                                                                              ödeneklerle ilgili muameleler.
                                                            112.231. Belediye bütçelerinden.
                                                            112.232. İl ve özel idare bütçelerinden.
 
                112.3.     Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden İl ve Özel idare bütçelerine yapılan yardım.
                113.        Şahısların veya kurumların Bakanlığa veya müesseselere yaptıkları para yardımları.
                120.        ÖDENEK,KADRO GÖNDERME VE İSTEME,KADRO VE ÖDENEĞİN TENKİS VE
                                TAHSİS İŞLERİ.
                120.        Genel.
                121.        Şahıslarla ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
                                121.1 Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerinin gönderme ve istenmesi (aylıklar,ücret
                                                            ler,emekli keseneği ek görev ödenekleri.)
                                121.2 Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin gönderme ve istenmesi
                                                            (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri,
                                                            konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,buna
                                                            benzer kadro dışı ödenekler.)
                122.        Genel gider ödenekleri gönderme ve istenmesi.(her derecedeki okullar,yetiştirme
                                yurtları,rasathane,kamp giderleri,törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü
                                giderleri üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenci bursları,yayın giderleri,
                                fuar ve sergi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim
                                ile ilgili giderler,bunlara benziyen diğer ödenekler.)
                123.        Genel giderler dışındaki yönetim giderleriyle ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
                                (büro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta ve telgraf-telefon giderleri,kira be-
                                deli-taşıt giderleri,mahkeme masraf ve harçlar) bunlara benzer giderler.
                124.        Genel gider ödenekleri dışında olan istimlak,bina ve arsa satın alma onarım ve inşaat
                                ve tesisat ödenekleri gönderilmesi ve istenmesi ile ilgili yazışmalar.Maliye ve Bayın-
                                dırlık Bakanlıkları bütçelerinden yapılan yardımlar.
                125.        Yardımlar (Devlet hesabına okutulan öğrencilerin masrafları ile prevantoryum-sanator
                                yuma,özel okullara,kurumlara,gençlik teşkilatına,UNESKO Milli Komisyonuna, yardım)
                126.        Sermaye tahsisleriyle ilgili yazışmalar (sanat okulları,yetiştirme yurtları,Devlet kitap-
                                ları döner sermayeleri gibi sermaye tahsisleri ve istenmesi,sermaye olarak temin edilen
                                ödeneğin veya ayniyatın mütedavil sermayeye verilmesine ait işlemler.)
                130.        ÖDENEKLERİN SARFI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
                                130.    Genel
                                131.    Şahıslarla ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.
                                131.1 Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.(aylıklar,ücret-
                                            ler,emekli keseneği,ek görev ücretleri,bordrolar)
                                131.2 Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin sarfiyatına ait işlemler
                                            (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri
                                            konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,
                                            bunlara benzer kadro dışı ödenekler sarfiyatı.)
                132.        Genel gider ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(her derecede okullar,yetiştirme yurt-
                                ları,rasathane,kamp giderleri törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü giderleri,
                                üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenciler bursları,yayın giderleri,fuar ve ser-
                                gi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim ile ilgili gi-
                                derler,bunlara benzer giderlerin sarfiyat işlemleri.)
                133.        Genel gider ödenekleri dışındaki yönetim ödeneklerinin sarfiyatı ile ilgili işlemler. (bü
                                ro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta-telgraf ve telefon giderleri,kira bedel
                                leri,taşıt giderleri,kira bedelleri,taşıt giderleri,mahkum masraf ve harçları,bunlara ben-
                                zer giderler sarfiyatı ile ilgili işlemler.)
                134.        Genel gider dışında kalan istimlak ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler (bina ve arazi
                                satın alma,onarım,inşaat,tesisat ödenekleri,Maliye ve Bayındırlık Bakanlığının yardım
                                ödenekleri sarfiyat işlemleri.)
                135.        Yardım ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(Devlet hesabına okutulan öğrencilerin
                                masraflarıyla,prevantoryum-sanatoryuma,özel okullara,gençlik teşkilatına,kurumlara,
                                UNESKO Milli Komisyonunu,Halk dershanelerine,yardım tahsisatının sarfiyatı ile
                                ilgili işlemler.)
                136.        Sermaye tahsislerinin sarfiyatı ile ilgili yazışmalar,(sanat okulları,yetiştirme yurtları,
                                Devlet kitaplığı döner sermayeleri ve verilen ödeneklerin bu sermayelere intikali için
                                yapılan işlemler.)
                137.        Ödeneğin dövize tahvil işlemleri.
                138.        Korunmaya muhtaç çocuklara ait yetiştirme yurtlarının mensup oldukları mahallerden
                                tahsil olunacak iştirak hisseleri hakkında çeşitli yazışmalar.)
                140.        PANSİYON,BAŞKA MÜESSESE VE TEŞKİLATLA İLGİLİ HESAPLAR.(TAKSİT
                                ARTIKLARI,AKTARMALAR,CETVELLER VESAİRE.)
                150.        DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ.
                                183.    Zaman idare hesapları.
 
200.        PERSONEL İŞLERİ
               
200.        Genel
                201.        Şahıs ismi belirtilmeyen büyük Bakanlık personelini ilgilendiren her çeşit yazışmalar.
                202.        Yabancı uzmanlar hakkında,angajmanlarına kadar,yapılan işlemler.
                203.        Bilgi ve görgüyü arttırmak için yabancı memleketlere giden veya gidecek olanların
                                            personel işleri.
                                            203.0.     Genel dosya.
                                            203.1.     Şahıs dosyası.Yurt dışında görevli öğretmen ve eğitim müşavirleri.
                                            203.2      Yurt dışındaki kültür merkezleri.
                                            203.3      Kıbrıs’ta görevli öğretmenler.
                                            203.4      Londra’da görevli öğretmenler.
                                            203.5.     Batı Trakya’da görevli öğretmenler.
                204.        Yabancı dil imtihan işleri.
                                            204.0.     Genel.
                                            204.1.     Yabancı dil imtihan komisyonlarıyla ilgili yazışmalar.
                                            204.2      İmtihana girenlerin belgeleri,bu belgeler üzerine yapılan muameleler.
                                            204.3.     İmtihana gireceklerin isimlerini ve imtihan sonuçlarını gösteren cetveller.
                205.        Memurların ehliyet imtihanları.
                206.        Bakanlığa mensup olmayan kimselerin şahsi işlerine ait müracaatları.
                                            206.1.     Vatandaşlarımızın müracaatları.
                                            206.2      Yabancı şahısların müracaatları.
                207.        Başka İllerden gelen öğretmen,memur ve ücretlilerin sıhhî muayene ve mezuniyet gibi
                                            işleri.
                208.        Tazminat kavuşturmaları. (Öğrenci veya öğretmen iken veyahut okuldan mezun olup
                                            da verilen vazifeyi kabul etmeyerek yüklenmesini bozanlar için yapılan işlemler.)
                209.        Merkez teşkilatı personeli şahıs işleri.
                                            209.0.     Genel dosya.
                                            209.1      Şahıs dosyası.
                210.        HER ÇEŞİT EMEKLİ İŞLERİ.
                211.        325,788,3028 sayılı Kanunlara göre 31.12.1949 tarihine kadar bağlanan emekli maaş
                                larına tazminat ve 4222 sayılı Kanun uyarınca yapılmış devir işleri.(1.1.1950) den
                                önce emekli durumuna düşüp de bu tarihten sonra müracaat edenler dahil)
                212.        325,788,1683,3028 sayılı Kanunlara göre 31.12.1949 tarihine kadar ve yetimlere bağla
                                nan maaşlarla tazminat işleri.(1.1.1950 den evvel yapılmış işler dahil)
                213.        İlkokul öğretmenleriyle sicilleri İllerde tutulan memurların 5434 sayılı kanun hükümle
                                rine göre yapılan devir ve her türlü emekli işleri (4222 sayılı Kanunun 18.maddesine
                                göre yapılan aktarmalar dahil.)
                214.        Bakanlık merkez teşkilatı memurlarıyla sicilleri Bakanlıkta tutulan-ilkokul öğretmen
                                leri hariç-bilumum öğretmen ve memurların emekli işleri (4222 sayılı kanuna göre ya
                                pılan aktarmalar dahil.)
                215.        Emekli işlemine girişilmeden önce emekliliği ilgilendiren şahıslarla Dairelerinden ge
                                len dilekçeler ve tahrirat hakkında yapılan işlemler.
                220.        RESMİ VEYA ÖZEL YÜKSEK OKULLAR (MESLEKİ DAHİL) ÖĞRETMEN,MEMUR VE
                                HİZMETLİLER PERSONEL İŞLERİ
                                220.    Genel
                                221.    Resmi yüksekokullar personel işleri.
                                            221.0.     Genel dosya.
                                            221.1      Şahıs dosyası.
                230.        ORTA DERECELİ RESMİ VEYA ÖZEL,AZINLIK VE YABANCI OKULLAR
                                ÖĞRETMEN MEMUR VE HİZMETLİLER PERSONEL İŞLERİ.
                                            230.        Genel.
                231.        Resmi Liseler.
                                            231.0.     Genel dosya.
                                            231.1      Şahıs dosyası.
                232.        Resmi ortaokullar ve muhtelif gayeli ortaokullar.
                                            232.0      Genel dosya.
                                            232.1      Şahıs dosyası.
                233.        İlkokullara öğretmen yetiştiren okullar.
                                            233.0.     Genel dosya.
                                            233.1      Şahıs dosyası.
                234.        İmam Hatip Liseleri personel işleri.
                                            234.0      Genel dosya.
                                            234.1      Şahıs dosyası.
                235.        Özel lise,kolej ve ortaokullar personel işleri.
                                            235.0      Genel dosya.
                                            235.1      Şahıs dosyası.
                236.        Azınlık lise ve ortaokulları personel işleri.
                                            236.0.     Genel dosya.
                                            236.1      Şahıs dosyası.
                237.        Yabancı lise,kolej ve ortaokulları personel işleri.
                                            237.0.     Genel dosya.
                                            237.1      Şahıs dosyası.
                240.        MİLLİ EĞİTİM İDARESİYLE İLKOKULLAR ÖĞRETMEN,MEMUR VE HİZMETLİLERİ
                                PERSONEL İŞLERİ.
                241.        Milli Eğitim idareleri müdür,memur ve hizmetlileri personel işleri.
                                            241.0      Genel dosya.
                                            241.1      Şahıs dosyası.
                242.        İlköğretim müfettişleri personel işleri.
                                            242.0      Genel dosya.
                                            242.1      Şahıs dosyası.
                243.        İlkokul müdürleri ve öğretmenleri personel işleri.
                                            243.0.     Genel dosya.
                                            243.1      Şahıs dosyası.
                244.        Eğitmenler personel işleri.
                                            244.0.     Genel dosya.
                                            244.1      Şahıs dosyası.
                245.        Özel ilkokullar personel işleri.
                                            245.0      Genel dosya.
                                            245.1      Şahıs dosyası.
                246.        Azınlık ilkokulları personel işleri.
                                            246.0.     Genel dosya.
                                            246.1      Şahıs dosyası.
                247.        Yabancı ilkokullar personel işleri.
                                            247.0      Genel dosya.
                                            247.1      Şahıs dosyası.
                250.        ORTA DERECELİ MESLEK VE TEKNİK OKULLAR ÖĞRETMEN,MEMUR VE
                                HİZMETLİLERİ PERSONEL İŞLERİ.
                                            250.        Genel.
                251.        Erkek Teknik Öğretim okul ve kursları personel işleri.
                                            251.1      Teknik Liseler.
                                                            251.10.     Genel dosya.
                                                            251.11      Şahıs dosyası.
                                            251.2.     Makine motor okulları ve benzerleri.
                                                            251.20.     Genel dosya.
                                                            251.21      Şahıs dosyası.
                                            251.3.     Endüstri Meslek Liseleri.
                                                            251.30.     Genel dosya.
                                                            251.31      Şahıs dosyası.
                                            251.5.     Akşam Erkek Sanat Okulları personel işleri.
                                                            251.50.     Genel dosya.
                                                            251.51      Şahıs dosyası.
                                            251.6.     Sabit ve gezici erkek meslek kursları personel işleri.
                                                            251.60.     Genel dosya.
                                                            251.61      Şahıs dosyası.
                                            251.9.     Yukarıdaki erkek teknik okulları dışında kalan veya açılacak başka çeşit
                                                            okullar personel işleri.(şimdilik adlarına göre dosyalanır.)
                252.        Kız teknik öğretim okul ve kursları personel işleri.
                                            252. 1.    Olgunlaşma enstitüsü.
                                                            252.30.     Genel dosya.
                                                            252.11      Şahıs dosyası.
                                            252.2.     Kız Meslek Liseleri ve Kız Sanat Ortaokulları.
                                                            252.20.     Genel dosya.
                                                            252.21      Şahıs dosyası.
                                            252.3.     Akşam Sanat Okulları personel işleri.
                                                            252.30.     Genel dosya.
                                                            252.31      Şahıs dosyası.
                                            252.4.     Sabit veya gezici kadın meslek kursları personel işleri.
                                                            252.40.     Genel dosya.
                                                            252.41      Şahıs dosyası.
                                            252.9.     Yukarıdaki kız teknik teknik okullar dışında kalan veya açılacak başka çeşit
                                                            okullar personel işleri.(şimdilik adlarına göre dosyalanır.)
                253.        Ticaret öğretim okul ve kursları personel işleri.
                                            253.1.     Ticaret Lise ve Ortaokulları.
                                                            253.10.     Genel dosya.
                                                            253.11      Şahıs dosyası.
                                            253.2      Akşam Ticaret Lisesi.
                                                            253.20.     Genel dosya.
                                                            253.21      Şahıs dosyası.
                                            253.3.     Ticaret kursları personel işleri.
                                                            253.30.     Genel dosya.
                                                            253.31      Şahıs dosyası.
                                            253.9.     Yukarıdaki ticaret öğretim okullarından başka çeşitleri olduğu takdirde,adla
                                                            rı üzerine,bu dosya ile numaralanır.
                260.        MÜESSESELERİN VE TEŞKİLATIN PERSONEL İŞLERİ.
                                            260.        Genel.
                262.        Kütüphaneler ve kütüphanelerle ilgili teşekküller personeli.
                                            262.0.     Genel dosya.
                                            262.1.     Şahıs dosyası.
                263.        Milli Eğitim Basımevi ve Yayınevleri personel işleri.
                                            263.0.     Genel dosya.
                                            263.1.     Şahıs dosyası.
                265.        Bakanlığa bağlı diğer teşekkül ve müesseseler personel işleri.(Sağlık Müesse
                                            seleri,Flarmonik Orkestra,Rasathane vs.gibi)
                                            265.0.     Genel dosya.
                                            265.1.     Şahıs dosyası.
                266.        Üniversiteler öğrenim üyeleriyle memurların Bakanlıktan geçen zatiişler
                                            266.1.
                                            266.2.
                                            266.3.
                                            266.4.
                267.        Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişleri,memur ve hizmetlileri personel
                                            işleri.
                                            267.0.     Genel dosya.
                                            267.1.     Şahıs dosyası.
                268.        Pansiyon memur veya hizmetlileri personel işleri.
                                            268.0.     Genel dosya.
                                            268.1      Şahıs dosyası.
                270         ÖZEL EĞİTİM MÜESSESELERİ PERSONEL iŞLERİ.
                                            270.        Genel.
                                271.    Kız ve Erkek,Yetiştirme Yurtları personel işleri.
                                            271.0.     Genel dosya.
                                            271.1      Şahıs dosyası.
                                272.    Körler ve Sağırlar okulları personel işleri.
                                            272.0.     Genel dosya.
                                            272.1      Şahıs dosyası.
 
                280.        HALK EĞİTİM TEŞKİLATI,OKUL,KURS VE DERSHANELERİ PERSONEL İŞLERİ.
                                280.    Genel.
                281.        Yaygın eğitim merkezleri personel işleri.
                                            281.0.     Genel dosya.
                                            281.1      Şahıs dosyası.
                282.        Yaygın eğitim okulları personel işleri.
                                            282.0.     Genel dosya.
                                            282.1      Şahıs dosyası.
                283.        Yaygın eğitim kursları personel işleri.
                                            283.0.     Genel dosya.
                                            283.1      Şahıs dosyası.
                284.        Okuma-yazma personel işleri.
                                            284.0.     Genel dosya.
                                            284.1      Şahıs dosyası.
                285.        Öğretici film müesseseleri personel işleri.
                                            285.0.     Genel dosya.
                                            285.1      Şahıs dosyası.
300.        ÖĞRETİM VE EĞİTİM
                310.        Genel
                311.        Çeşitli öğretim ve eğitim meseleleri hakkındaki çalışmalar,incelemeler,rapor
                                lar,mütalaalar(şimdilik her özel konu,ayrı bir dosyada 311.numarası yanında
                                konu adı yazılarak alfabe arasına göre tasnif edilir. Meselâ: Rehberlik,test usul
                                leri,yeni bir okul tipi deneme konusu vs.gibi)
                312.        Öğretim ve eğitim faaliyetlerinin gidişi hakkında raporlar.
                313.        Milli Eğitim Şurası çalışmaları ve kararları.
                314.        Talim ve Terbiye Dairesi kararları.
                315.        İl ve İlçelerde öğretim ve eğitim ile ilgili kurul,komisyon ve meclis kararları.
                316.        Okul ve müesseselerdeki kurullar kararları.
                                NOT: (314,315,316) da söz konusu komisyon ve kurul kararlarının asılları bu numara
                                lar altında,karar sırasına göre,dosyalanır.Bu kararların,komisyon ve kurullarda kala
                                cak ikinci nüshaları ile ilgili Dairelere gönderilen nüshalar ve bunlara ait yazışmalar,
                                kararların konularına göre,bu bölümde mevcut olan konu dosya numaraları ile yapılır.
                                Gerekirse mütekabil referanstan faydalanmalıdır.
                320.        ÖĞRETİM VE EĞİTİM FAALİYETİNİ TANZİM EDEN YÖNETMELİKLER,PROGRAM-
                                LAR VE BUNLAR HAKKINDA YAZIŞMALAR.
                                320.    Genel.
                321.        Okul öncesi ile ilgili olanlar.
                                            321.0      Genel.
                                            321.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            321.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            321.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            321.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                322.        İlk Öğretim ile ilgili olanlar.
                                            322.0.     Genel.
                                            322.10. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            322.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            322.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            322.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                323.        Orta öğretim ile ilgili olanlar.
                                            323.0.     Genel.
                                            323.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            323.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            323.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            323.21. Yürürlüğe giren raporlar ve kararları.
                324.        Mesleki ve teknik öğretimle ilgili olanlar.
                                            324.0.     Genel.
                                            324.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            324.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            324.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            324.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                325.        Öğretmen yetiştiren müesseselerle ilgili olanlar.
                                            325.0.     Genel.
                                            325.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            325.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            325.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            325.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                326.        Özel eğitimle ilgili olanlar (körler okulu gibi)
                                            326.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            326.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            326.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            326.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararlar.
                327.        Güzel Sanatlarla ilgili olanlar.
                                            327.0.     Genel.
                                            327.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            327.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararlar.
                                            327.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            327.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                328.        Yaygın eğitim ile ilgili olanlar (spor,izcilik,sağlık eğitim,öğretici film vs.)
                                            328.0      Genel.
                                            328.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            328.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            328.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                329.        Yüksek dereceli okullarla ilgili olanlar.
                                            329.0.     Genel.
                                            329.10. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            329.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            329.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            329.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                330.        ÜNİVERSİTELERLE BUNLARA BAĞLI OLAN OKULLAR FAALİYETİNİ TANZİM
                                EDEN YÖNETMELİKLER VE PROGRAMLARI.
                                330.    genel.
                331.0.     Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            331.1.     Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            332.0.     Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            332.1      Yürürlüğe giren programlar ve kararları
                340.        DİĞER BAKANLIKLAR VE MÜESSESELER ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK
                                VE PROGRAMLARI.
                                340.    Genel.
                                341.0. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
                                            341.1.     Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
                                            342.0.     Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
                                            yazışmalar.
                                            342.1.     Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
                350.        ÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRENİM SÜRELERİ,DERECELERİ VE BU KURUMLA
                                RIN VERDİKLERİ ÖĞRETİM DİPLOMA VE BELGELERİNİN DERECELERİ.
                                350.    Genel.
                351.        Türkiye’deki bilumum öğrenim müesseselerinin öğrenim dereceleri
                                sınıf teşkilatı öğrenim süresi ve diplomalarının verdikleri haklar hakkındaki
                                yazışmalar.
                                            351.0.     Genel.
                                            351.1.     Her müesseseye ait dosyalar.(Müesseselerin adlarına göre dosya)
                                            351.2.     Bu Konuda şahsi müracaatlar.(Alfabetik sıraya göre tasnif)
                352.        Mülga okullar,medreseler vs.öğrenim dereceleri hakkında yazışmalar.(Okul
                                isimlerine göre dosya)
                353.        Mülga okullar,medreseler vs.öğrenim dereceleri konusunda şahsi müracaatlar.
                                (Ad üzerine alfabetik sıraya göre)
                354.        ...................................................
                355.        3458 ve 6369 sayılı kanunlara göre verilen mühendislik,kimyagerlik ve kimya
                                mühendisliği ruhsatnameleri ve bu ruhsatnameleri ve bu ruhsatnameler hak
                                kındaki yazışmalar.
                                            355.0.     Genel.
                                            355.1.     Yüksek mühendis,yüksek mimar ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
                                            355.2.     Mühendis ve mimar ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
                                            355.3.     Şahısların ruhsatnameleri hakkında diğer Bakanlık veya müesse
                                            selerle yazışmalar ve mütalaalar.
                                            355.4.     Kimyagerlik ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
                                            355.5      Kimya mühendisliği ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
                356.        Öğrenim durumlarının öğretmenlik salahiyetleri bakımından incelemeler.
                                            356.0.     Genel.
                                            356.1.     Şahıs dosyaları.(Alfabetik)
                357.        3457 sayılı kanun dışında her çeşit mesleki ünvanlar,yetkililer,mesuliyetler
                                konusunda yazışmalar.
                                            357.0.     Genel.
                                            357.1      Şahıs müracaatları (Alfabetik tasnif.)
                358.        Yabancı memleketlerdeki Milli Eğitim Sistemleri ve teşkilatı,bilumum yaban
                                cı memleketler müesseselerinin öğrenim dereceleri,sınıf teşkilatı öğrenim süre
                                si ve diplomalarının verdiği haklar.
                                            358.1.     Her müesseseye ait dosyalar (memleket ve memleket içindeki mües
                                            sese adlarına göre alfabetik tasnif)
                                            358.2.     Bu konuda şahısların müracaatı.(memleket içinde alfabetik)
                                            NOT: Milli Eğitim sistemleri ve teşkilatı konusundaki muhaberat (358.0) genelde,
                                                     memleketler adlarına göre alfabetik tasnif edilir.
                359.        Kongreler,konferanslar ve benzeri toplantılar hakkındaki yazışmalarla bunla
                                ra iştirak edecek temsilciler hakkında yazışmalar.
                360.        BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI,DİĞER MİLLETLERARASI TEŞKİLAT,
                               YABANCI MEMLEKETLERLE HER SAHADA (EĞİTİM,ÖĞRETİM,SPOR,İZCİLİK,SAĞLIK,ELEMAN VE ÖĞRENCİ MÜBADELESİ VS.GİBİ) KÜLTÜR MÜNASEBETLERİ VE KÜLTÜR ANLAŞMALARI (HER KONUYA GÖRE ADLARI İLE DOSYALAR AÇILIR.)
                370.        ÖĞRETİM VE EĞİTİMLE İLGİLİ DİĞER ÇEŞİTLİ İŞLER.
                                370.0. Genel.
                                371.    Sergi,galeri,heykel ve anıt gibi işler.
                                372.    Senaryo kontrol işleri.
                                373.    Her türlü kazalardan koruma işleri.(trafik,yangın,su,,vs.)
                                374.    Öğretici film işleri.
                                379.    Anahtarda yeri olmayan fakat öğrenim ve eğitimi ilgilendiren diğer muayyen
                                            ve münferit konular.(şimdilik konu adı ile dosyalanmalı.)
400.YÖNETİM
                400.        Genel.
                401.        Memleketimiz umumi idari işleri hakkındaki yazışma.
                402.        Milli Eğitim Bakanlığının umumi idari işleri hakkındaki yazışmalar.
                403.        Yabancı memleketler idari işleri hakkındaki yazışma ve dökümanlar.
                404.        Bakanlık disiplin kurulu kararları.
                405.        Müdürler komisyonu kararları.
                406.        İl ve İlçelerde idari işlerle ilgili kurul,komisyon ve meclis kararları.
                407.        Üniversiteler arası kurul kararları.
                                NOT: Yukarıdaki kademelerde söz konusu komisyon ve kurul kararlarının asılları bu
                                numaralar altında,karar sırasına göre dosyalanır.Bu kararların komisyon ve ku
                                rullarda kalacak ikinci nüshalar ve bunlara ait yazışmalar,kararların konularına
                                göre,bu bölümde mevcut olan konu dosya numaralarıyla yapılır.Gerekirse müte
                                kabil referanstan faydalanmalıdır.
                410.        TEFTİŞ VE TAHKİKAT İŞLERİYLE UMUMİ MAHİYETTE İLGİLİ YAZIŞMALAR.
                420.        HER TÜRLÜ ÖĞRETİM MÜESSESELERİNİN KURULUŞLARI,GELİŞMELERİ
                                TEFTİŞLERİ,FAALİYETLERİ,TARİHÇELERİ VE HER TÜRLÜ İDARİ İŞLERİ
                                HAKKINDAKİ YAZIŞMALAR,RAPORLAR,BELGELER.
                421.        Okul öncesi eğitim idari işleriyle ilgili olanlar.
                                            421.0.     Genel.
                                            421.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmalar.
                                            421.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işleri.
                422.        İlköğretim müesseseleri idari işleri.
                                            422.0.     Genel.
                                            422.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            422.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                423.        Ortaöğretim müesseseleri idari işleri.
                                            423.0.     Genel.
                                            423.1      Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            423.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                424.        Mesleki ve teknik öğretim müesseseleri idari işleri.
                                            424.0.     Genel.
                                            424.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            424.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                425.        Öğretmen yetiştiren müesseselerin idari işleri.
                                            425.0.     Genel.
                                            425.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            425.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                426.        Özel eğitim müesseseleri idari işleri.
                                            426.0.     Genel.
                                            426.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            426.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                427.        Güzel sanatlar müesseseleri idari işleri.
                                            427.0.     Genel.
                                            427.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            427.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                428.        Halk Eğitim müesseseleri idari işleri (dershaneler,kurslar,izcilik,sağlık vs.)
                                            428.0.     Genel.
                                            428.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            428.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                429.        Yüksek öğrenim müesseseleri idari işleri.
                                            429.0.     Genel.
                                            429.1.     Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                                            429.2.     Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                                            NOT: Özel Türk,azınlık ve yabancı okullar,idari işlerde,resmi okullar idari işlerine
                                                      tahsis edilen dosya numaralarını kullanırlar.
                430.        ÜNİVERSİTELERLE BUNLARA BAĞLI OKULLARIN İDARİ İŞLERİ.
                                430.0. Genel.
                431.        Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
                432.        Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
                440.        DİĞER BAKANLIKLAR VE MÜESSESELERE BAĞLI OKULLARIN İDARİ İŞLERİ
                                KONUSUNDA YAZIŞMALAR.
                450.        BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATIYLA TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ İŞLERİ,ÖĞRETİM
                                MÜESSESELERİ DIŞINDAKALAN MÜESSESELER İDARİ İŞLERİ.
                                450.    Genel.
                451.        Merkez idari işleri hakkında yazışmalar.
                452.        Milli Eğitim idareleri idari işleri hakkında yazışmalar.
                454.        Kütüphaneler,Milli Eğitim basımevi,yayınevleri,rasathane,Bakanlığımıza bağlı müesse
                                seler idari işleri.
                460.        iDARİ YÖNETMELİKLER,İDARİ YÖNETMELİK MAHİYETİNDEKİ KARARLAR.
                                (ÖRNEK: KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİ,DOSYA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ GİBİ.)
                                460.    Genel.
                461.        Merkez teşkilatı idari işleriyle ilgili yönetmelikler.
                462.        Milli Eğitim idareleri ile ilgili yönetmelikler.
                463.        Devlet tiyatrosu ile ilgili yönetmelikler.
                464.        Kütüphaneler,Milli Eğitim basımevi,yayın evleri,rasathane,yurtlar gibi Bakanlığımıza
                                bağlı müesseselerin idari işleri.
                470.        TÖREN VE ARŞİV İŞLERİ.
                                470.    Genel.
                471.
                472.
                473.        Tören yerleri konusunda yazışmalar.
                474.
                475.        Tören yerleriyle ilgili çalışmalar ve raporlar.
                476.        Arşiv işleri.
                477.
                480.        iDARİ İŞLERLE İLGİLİ BAŞKA KONULAR.
                481.        Çeşitli idari konularda komisyon çalışmaları.
                                            481.1.     Bakanlığımızı ilgilendiren işler için toplanan komisyon çalışmaları ve
                                                            temsilcileri (kitap inceleme komisyonu gibi.)
                                            481.2.     Başka Bakanlık ve müesseselerdeki inceleme komisyonlar çalışmaları ve
                                                            temsilcileri.
                                            481.9.     Bu ana sınıfta gösterilen idari konular dışında idari başka konular çıkarsa bu
                                                            dosya numarası ile,dosya gömleğine konunun adı da yazılmak suretiyle dosya
                                                            layınız.)
MİLLİ SEFERBERLİK İŞLERİ.
 
500.ÖĞRENCİ İŞLERİ
                500.        Genel
                501.        Öğrencilerin yönetmelikle ilgili olup tefrise veya mütalaaya lüzum gösteren durumları
                                hakkında yazışmalar.
                502.        Çeşitli öğrenim belgeleriyle (diploma,tasdikname,karne gibi.)girebilecekleri okul veya
                                            sınıfın tayinini isteyenlerin müracaatı.Ad üzerine alfabetik.)
                503.        Öğrencilerle ilgili genel mahiyette tamimler,cetveller vs.
                510.        ÖĞRENCİ KAYIT VE KABUL,NAKİL İŞLERİ,PARALI-PARASIZ YATILI KABUL VE
                                NAKİL İŞLERİ VE BUNLAR HAKKINDA YAZIŞMALAR.
                520.        ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ.
                530.        ÖĞRENCİ İMTİHAN VE SINIF GEÇME İŞLERİ.
                                530.    Genel.
                531.        Öğrenci imtihan ve sınıf geçme işleri.
                532.        Okul dışından imtihana girme işleri.
                533.        İmtihan evrakının tetkik işleri.
                540.        ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ (PREVANTORYUM-SANATORYUM TEDAVİSİ,BAŞKA
                                İLLERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN SIHHİ MUAYENE İÇİN MÜRACAATLARI BU
                                MEYANDADIR.
                550.        ÖĞRENCİ BURS VE YARDIM İŞLERİ.
                                550.    Genel.
                551.        Türk öğrenciler yardım işleri.
                552.        Mülteci öğrenciler yardım işleri.
                553.        Türk öğrenciler burs işleri.
                554.        Yabancı öğrenciler burs işleri.
                560.        KAMP VE SPOR İŞLERİ,ÖĞRENCİ KOLLARI.
                                560.    Genel.
                561.        Kamp işleri.
                562         Spor işleri.
                563.        Çeşitli öğrenci kolları ve teşekkülleri.
               
                570.        MEZUN OLMUŞ ÖĞRENCİLERİN ÇEŞİTLİ İŞLERİ (DİPLOMALARININ TASDİKİ VE
TEVZİİ, MEZUNLARIN TAYİNİ İLE İLGİLİ İŞLER,BİR GÖREVE TAYİNİNDEN EVVEL MECBURİ HİZMETİNİN DEVRİ VEYA TECİLİ GİBİ İŞLER.)
                580.        ÖĞRENCİLERİN DİĞER İŞLERİ (YURT ÖĞRENCİLERİNİN İŞLERİ,ASKERLİK İŞLERİ,
                                DİNLEYİCİ OLARAK DEVAM İŞLERİ,MECBURİ ÖĞRENİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR
                                KONUSUNDA İŞLER.VS.)
                590.        YABANCI MEMLEKETLERDE ÖĞRENİM İŞLERİ.
                591.        Resmi Daire ve müessese hesabına olanlar.
                592.        Kendileri hesabına olanlar.
600.   BASIM,YAYIN VE KİTAP İŞLERİ
                600.        Genel.
                610.        ÇEŞİTLİ NEŞRİYAT.
                                610.    Genel.(küpürler genel numaralı dosyada bulundurulur.)
                611.        Ders kitapları ile ilgili yazışmalar.
                                            611.1.     bakanlıkça bastırılan ders kitapları.
                                            611.2.     Serbest basıma bırakılan ders kitapları.
                                            611.3.     Yardımcı ve müracaat kitapları.
                                            611.4.     Basma ders vasıtaları hakkında yazışmalar.
                                            611.5.     Okul ders kitaplarının yayım evlerinde satılması için müesseseler
                                                            veya şahıslarla yapılan haberleşme
                                            611.6.     Okul yardımcı ve müracaat kitaplarıyla basma ders vasıtalarının
                                                            yayım evlerinde satılması için müesseseler veya şahıslarla yapılan
                                                            yazışmalar.
                612.        Klasik eserler yayımı ile ilgili işler.
                613.        Bilim eserleri yayımı ile ilgili işler.(ders kitapları ve klasikler dışında kalan
                                            telif,tercüme ve sadeleştirme eserler.)
                                            613.1.     Bakanlıkça bastırılan bilim eserleri.
                                            613.2.     Bilim eserleri konusunda hariçten vaki müracaatlar
                614.        Bakanlıkça yayınlanan periyodik eserler ve dergiler.
                                            614.1.     Türk ansiklopedisi.
                                            614.2.     İslam ansiklopedisi.
                                            614.3.     Sanat ansiklopedisi.
                                            614.4.    
                                            614.5.
                                            614.6.
                                            614.7.
                                            614.8.
                                            614.9.     Dergiler.(dergi adlarına göre alfabetik tasnif)
                615.        Programların,tamimlerin,yönetmeliklerin,broşürlerin,kanunların baskı ve
                                            dağıtımı ve sipariş işleri.
                                            615.        Genel.
                                            615.1.     Programların baskı ve dağıtım işleri.
                                            615.2.     Genelgelerin baskı ve dağıtım işleri.
                                            615.3.     Yönetmeliklerin baskı ve dağıtım işleri.
                                            615.4      Broşürlerin baskı ve dağıtım işleri.
                                            615.5.     Kanunların baskı ve dağıtım işleri.
                                            615.6      Resmi gazete istenmesi ve dağıtımı.
                616.        Okul kitapları dışında,halk eğitimine yarıyan neşriyat.
                617.
                618.
                619.        Basılı evrak işleri.
                                            619.1.     Bakanlık Daire ve müesseselerinin basılı evrak işleri.
                                            619.2.     Bakanlık dışı basılı evrak işleri.
                620.        BAKANLIKÇA BASTIRILAN MUHTELİF KİTAPLARDAN PARASIZ DAĞITIMA
                                AYRILAN VEYA HİBE EDİLEN KİTAPLAR VE BU HUSUSTAKİ TALEPLER.
                630.        TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASI MAKSADIYLA SATIN ALINAN YAYINLARDAN
                                MUHTELİF YABANCI MEMLEKETLERE YOLLANACAKLAR İÇİN YAPILAN
                                İŞLEMLER.
                640.        OKUL KİTABI BASAN MÜESSESE VEYA BAYİLERLE YAPILAN YAZIŞMA VE
                                İŞLEMLER.
                650.        ZARARLI NEŞRİYAT İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR.
                660.        KURUM VE MÜESSESELERLE ŞAHISLAR TARAFINDAN OKUL KİTABI DIŞINDA
                                BASTIRILARAK YAYIMINA YARDIM MAKSADIYLA SATIN ALINAN ESERLERİN
                                DAĞITIMI,TAVSİYESİ YAYIN EVLERİNDE VE OKUL KOOPERATİFİNDE SATIŞ
                                İŞLERİ.
                                660.1. Bu maddeye göre satın alınan eserlerin dağıtımı.
                                660.2. Kitap,dergi ve basma ders malzemesinin tavsiyesi ve yayın evleriyle
                                            okul kooperatiflerinde satılması işleri.
                670.        KÜTÜPHANECİLİK İŞLERİ.(MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İLE OKUL VE
                                MÜESSESELERDEKİ KÜTÜPHANELER.)
                                671.    Tasnif,tertip ve tanzim faaliyetleri.
                                672.    Kütüphane katalogları vs. kataloglar.
                                673.    Kitapların korunması (Kitap patolojisi) cilt işleri,eski eserlerin ciltlenmesi ve
                                            restorasyonu.
                                674.    Kütüphaneler arası mübadele.
                                            674.1.     Memleket içi mübadeleler.
                                            674.2.     Memleket dışı mübadeleler.
                                675.    Kitap ödünç verme.
                                            675.1.     Yazma kitapların ödünç verilmesi.
                                            675.2.     Basma kitapların ödünç verilmesi.
                                            675.3.     Vesika mahiyetindeki eserlerin ödünç verilmesi.
                                676.    Kopya işleri.
                                            676.0      Genel.
                                            676.1.     Mikrofilm işleri.
                                            676.2.     Fotokopi işleri.
                                            676.3.     El ile çoğaltma.
                                            676.4.     Mikrofilm ve fotokopi atölyesi ve teknik faaliyetleri.
                                677.    Yurt dışına çıkarılmasında sakınca görülen eserler hakkında yazışmalar.
700. BİNALAR,ARSA VE ARAZİ İŞLERİ
                NOT: Projeler,etütler anasınıf bölüm veya kısımların genellerinde,adlarıyla dosyalanır.
                                700.    Genel.
                                701.    Uzun vadeli veya yıllık inşaat programları.
                                702.    Bina,arsa ve arazi tahsis işleri üzerine yazışmalar.
                                703.    Lojmanlar,öğretmen evleri hakkında yazışmalar.
                710.        BİNA ARSA VE ARAZİ İŞLERİ VE ONARIMI.
                                710.    Genel.
                711.        Merkez teşkilatı binaları.
                                            711.0.     Genel.
                                            711.1.     İstimlak işleri.
                                            711.2.     Onarım işleri.
                712.        Üniversiteler binaları.
                                            712.0.     Genel.
                                            712.1.     İstimlak işleri.
                                            712.2.     Onarım işleri.
                713.        Yüksek dereceli okullar binaları
                                            713.0.     Genel.
                                            713.1.     İstimlak işleri.
                                            713.2.     Onarım işleri.
                714.        Orta dereceli okullar binaları.
                                            714.0.     Genel.
                                            714.1.     İstimlak işleri.
                                            714.2.     Onarım işleri.
                715.        İlkokul binaları.
                                            715.0.     Genel.
                                            715.1.     İstimlak işleri.
                                            715.2.     Onarım işleri.
                716.        Mesleki ve teknik okullar binaları.
                                            716.0.     Genel.
                                            716.1.     İstimlak işleri.
                                            716.2.     Onarım işleri.
                717.        Özel eğitim binaları.
                                            717.0.     Genel.
                                            717.1.     İstimlak işleri.
                                            717.2.     Onarım işleri.
                718.        Yaygın eğitim binaları.
                                            718.0.     Genel.
                                            718.1.     İstimlak işleri.
                                            718.2.     Onarım işleri.
                730.        BAKANLIĞA BAĞLI DİĞER MÜESSESELER BİNALARI (MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ,
                                YAYINEVLERİ RASATHANE,PREVANTORYUM-SANATORYUM,PANSİYON GİBİ
                                BİNALAR.)
                                730.0. Genel.
                731.        İstimlak işleri.
                732.        Onarım işleri.
                                NOT: Daireler,müessese adlarına göre,dosyalar açmalıdır.
 
800. DONATIM VE AYNİYAT
 
                800.        Genel.
                810.        MERKEZ TEŞKİLATI DAİRELERİ DONATIM VE AYNİYAT İŞLERİ.
                                            810.        Genel.
                811.        İncelemeler,teklif mektupları.
                812.        Sipariş ve satın alma muameleleri.
                813.        Ayniyat işleri.
                820.        Ders aletleri donatım ve ayniyat işleri.
                                            820.        Genel.
                                            821.        İncelemeler,teklif mektupları.
                                            822.        Sipariş ve satın alma muameleleri.
                                            823.        Ayniyat işleri.
                                            825.        Tanıtma programları.
                830.        Atölye malzemesi.
                                            830.        Genel.
                                            831.        İncelemeler,teklif mektupları.
                                            832.        Sipariş ve satın alma muameleleri.
                                            833.        R.C.D. (Arsidi) ile ilişkiler.
                840.        BAĞLI KURULUŞLARIN DONATIM VE AYNİYATI.
                                            840.        Genel.
                                            841.        İncelemeler,teklif mektupları.
                                            842.        Sipariş ve satın alma muameleleri.
                                            843.        Ayniyat işleri.
                850.        OKULLAR AYNİYAT İŞLERİ.
                                            850.        Genel.
                                            851.        Okul öncesi ayniyatı.
                                            852.        İlkokullar ayniyatı.
                                            853.        Lise ve ortaokullar ayniyatı.
                                            854.        Mesleki ve teknik okullar ayniyatı
                                            855.        Öğretmen yetiştiren okullar ayniyatı.
                                            856.        Özel eğitim müesseseleri ayniyatı.
                                            857.        Yaygın eğitim müesseseleri ayniyatı.
                                            858.        Yüksek dereceli okullar ayniyatı.
                                            859.        Üniversitelere bağlı okullar ayniyatı.
                860.        OKULLAR DIŞINDA KALAN MÜESSESELER AYNİYAT İŞLERİ.
                                            860.        Genel.
                                            861.        Milli Eğitim idareleri ayniyatı.
                                            862.
                                            863.        Kütüphaneler ayniyatı.
                                            864.
                                            865.
                                            866.
                                870.    iDARE İŞLERİ.(FİLM,DERS ALETİ,MALZEME.)