ALİ METLİ
AĞILÖNÜ KÜYÜ - BEYŞEHİR / KONYA Tel:0.332.5121858 - Mail:alimetli42@hotmail.com

YAZIŞMA KURALLARI

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.09.134- 3620 / 66678 27/10/2005
Konu : Resmi Yazışma Kuralları
D O S Y A
İlgi: 10.05.2004 tarihli ve B .08.0.PGM.0.23.01.07-06-1721/38364 sayılı Bakanlık Onayı.
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve http://personel.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanan “Personel Mevzuat Bülteni” nin 5 incisinde “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e ilişkin açıklamalar ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkez
Teşkilatı Birimlerine ait kod sistemine yer verilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür
İmza
EK: Personel Mevzuat Bülteni (48 sayfa)
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
.../10/2005 Şef V. : Y.DEMİR
.../10/2005 Şb.Md. : N.AYDIN
.../10/2005 Dai. Bşk. : T.KILIÇARSLAN
2/48
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
1- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik ……………………………………………………..……..3-22
2- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Açıklamalar…………………………………………………………....23-32
3- Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Birimlerine Ait
Kod Sistemleri……………….…….……………………………………………..33-47
3/48
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 18/10/2004 Sayı:2004/8125
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih:02/12/2004 Sayı:25658
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin
sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,
b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,
c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri
sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,
d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik
araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,
e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,
f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,
g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,
h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda
bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza
sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının
tespitini sağlayan elektronik imzayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi
Resmî yazışma ortamları ve güvenlik
Madde 5 — Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik
ortamda yapılır.
Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine
ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda
hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve
ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır.
4/48
Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi
belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî
yazışmalar bu adresler arasında yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak
kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.
Nüsha sayısı
Madde 6 — Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Belge boyutu
Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.
Yazı tipi ve karakter boyutu
Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun
kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu
kullanılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri
Başlık
Madde 9 — Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde
amblem de yer alabilir.
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana
kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.
Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek:1)
Sayı ve evrak kayıt numarası
Madde 10 — Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık
aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır.
Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya
numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden
sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.
Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır
(Örnek: 2).
Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması
zorunludur.
Tarih
Madde 11 — Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten
tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.
Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.
Konu
Madde 12 — Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.”
kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.
Gönderilen makam
Madde 13 — Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları
yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı
ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar
parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.
5/48
Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın
ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.
Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle
yazılır (Örnek: 3).
İlgi
Madde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere
başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.
“İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle
yazılır.
İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.
İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “) “ konularak
kullanılır.
İlgide, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır.
Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise
bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4).
Metin
Madde 15 — Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır.
Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık
bırakılarak başlanır.
Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk
bırakılır.
Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda
paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 5-A, B).
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra
parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.
Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta
(22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç)
kullanılır.
Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi
kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.
Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil
Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu
durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.
Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”,
üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.
İmza
Madde 16 — Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa
atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile
imzalar.
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle
yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri
yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.
Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra,
yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın
unvanı ise üçüncü satıra yazılır.
Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı
“Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek: 6-A).
Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
sağda (Örnek: 6-B); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek: 6-C).
6/48
Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek: 6-D’de olduğu biçimde düzenlenir.
Onay
Madde 17 — Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından
onaylanır.
Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük
harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır.
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır
(Örnek: 7-A).
Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın
yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına
uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B).
Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile
imzalar.
Ekler
Madde 18 — Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna
konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır.
Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada
gösterilir.
Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-....
konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-.... Konuldu” ifadesi yazılır (Örnek: .
Dağıtım
Madde 19 — Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak
belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:”
yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır.
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden
bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının
altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır.
“Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır (Örnek: 9-A,
B).
Paraf
Madde 20 — Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en
fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer
alır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük
harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek: 10).
Koordinasyon
Madde 21 — Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır
aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf
bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11).
Adres
Madde 22 — Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen
kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim
bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları
görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır (Örnek: 12).
Gizli yazılar
Madde 23 — Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle
kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve
hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek: 5-A, B).
İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı
7/48
Madde 24 — Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde,
yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.
Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A, B).
Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
Sayfa numarası
Madde 25 — Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu
gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).
Aslına uygunluk onayı
Madde 26 — Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır”
ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.
Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde
çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler
Kayıt kaşesi
Madde 27 — Gelen evrak, Örnek 13’te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve
kuruluşları Örnek 13’te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu
kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü
ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek
olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.
Yazıların gönderilmesi
Madde 28 — Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim
bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ
üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.
Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın
parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri
yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek
biçimde kırmızı renkle belirtilir.
İç zarf ve Örnek 14’te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan
yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz,
varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.
Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir
iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.
“Çok gizli” gizlilik dereceli yazıların alınması
Madde 29 — “Çok gizli” gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “çok
gizli” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak
senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31— Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8/48
9/48
10/48
11/48
12/48
13/48
14/48
15/48
16/48
17/48
18/48
19/48
20/48
21/48
22/48
—— • ——
23/48
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Açıklamalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin
sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,
b) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,
c) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri
sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,
d) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik
araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,
e) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,
f) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,
g) Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,
h) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda
bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza
sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının
tespitini sağlayan elektronik imzayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi
Resmî yazışma ortamları ve güvenlik
Madde 5 — Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik
ortamda yapılır.
Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine
ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda
hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.
Elektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve
ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır.
Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi
belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî
yazışmalar bu adresler arasında yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak
kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.
24/48
Nüsha sayısı
Madde 6 — Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Belge boyutu
Madde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.
Yazı tipi ve karakter boyutu
Madde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun
kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu
kullanılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri
Başlık
Madde 9 — Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde
amblem de yer alabilir.
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana
kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.
Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.
ÖRNEK A- Bakanlık Merkez Teşkilatında:
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
ÖRNEK B- İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde:
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
ÖRNEK C- İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde:
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
ÖRNEK D- Okul ve Diğer Eğitim Kurumlarında:
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Sayı ve evrak kayıt numarası
Madde 10 — Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık
aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır.
Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya
numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden
sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.
Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır
Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması
zorunludur.
ÖRNEK :
Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.09-134-510/45500
25/48
Tarih
Madde 11 — Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten
tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.
Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.
ÖRNEK:
Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.09-134-510/45500 15/05/2005
Konu
Madde 12 — Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.”
kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.
ÖRNEK:
T.C.
Sayı :…………………………………../
Konu:……………………………………….
Gönderilen makam
Madde 13 — Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları
yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı
ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar
parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.
Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın
ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.
Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle
yazılır .
ÖRNEK A)
Konu:…………….
BAŞBAKANLIĞA
ÖRNEK B)
Konu……………..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)
ÖRNEK C)
Konu:……………..
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ÖRNEK D)
Konu:…………….
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
Selanik Cad. No:19/1
06100 Yenişehir/ANKARA
26/48
ÖRNEK E)
Konu:………………
Sayın Prof. Dr. Kemal OYMAK
Toros Sk. 25/5
06430 Yenişehir/ANKARA
İlgi
Madde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere
başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.
“İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle
yazılır.
İlgide yer alan bilgiler bir satın geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.
İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “) “ konularak
kullanılır.
İlgide, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır.
Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise
bunların hepsi belirtilir.
ÖRNEK:
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği,
b) 03/05/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.08.100-1585/51735 sayılı yazı,
c) 05/01/2005 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.01/6808 sayılı yazı,
Metin
Madde 15 — Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır.
Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık
bırakılarak başlanır.
Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk
bırakılır.
Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda
paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra
parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.
Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta
(22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç)
kullanılır.
Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi
kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.
Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil
Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu
durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.
Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”,
üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.
İmza
Madde 16 — Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam
sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa
atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile
imzalar.
27/48
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle
yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.
Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri
yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.
Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra,
yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın
unvanı ise üçüncü satıra yazılır.
ÖRNEK A) (İmza)
Adı SOYADI
Bakan a.
Genel Müdür
Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı
“Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır.
ÖRNEK B) (İmza)
Adı SOYADI
Müsteşar V.
Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.
A) (İmza) (İmza)
Adı SOYADI Adı SOYADI
Müsteşar Bakan
B) (İmza) (İmza) (İmza)
Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı
Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek’ de olduğu biçimde düzenlenir.
ÖRNEK:
CUMHURBAŞKANI
Başbakan Bakan
Onay
Madde 17 — Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından
onaylanır.
Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük
harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır.
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.
28/48
ÖRNEK: …………………MAKAMINA
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
(İmza)
Adı SOYADI
Personel Genel Müdürü
O L U R
07/09/2005
(İmza)
Adı SOYADI
Müsteşar
Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın
yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına
uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B).
ÖRNEK: …………………..MAKAMINA
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………………………….
(İmza)
Adı SOYADI
Personel Genel Müdürü
Uygun görüşle arz ederim.
05/07/2005
(İmza)
Adı SOYADI
Müsteşar
O L U R
06/07/2005
(İmza)
Adı SOYADI
Bakan
Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile
imzalar.
29/48
Ekler
Madde 18 — Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna
konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır.
ÖRNEK:
EK: Yazı örneği (…..sayfa)
Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada
gösterilir.
ÖRNEK:
EKLER:
1- Danıştay Kararı (…..sayfa)
2- Genelge (….sayfa)
Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-....
konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-.... Konuldu” ifadesi yazılır (Örnek: .
ÖRNEK:
DAĞITIM:
Adalet Bakanlığına (Ek konulmadı)
Hukuk Müşavirliğine (Ek-1 konuldu)
Ankara Valiliğine (Ek-2 konulmadı)
Dağıtım
Madde 19 — Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak
belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:”
yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır.
Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden
bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının
altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır.
ÖRNEK:
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına
“Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır (Örnek: 9-A, B).
ÖRNEK:
DAĞITIM:
Başbakanlığa
İlköğretim Genel Müdürlüğüne
Paraf
Madde 20 — Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en
fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer
alır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük
harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek: 10).
ÖRNEK:
…/09/2005 Şef :K.SARIKAYA
…/09/2005 Şb.Md. :N.AYDIN
…/09/2005 D.Bşk. :T.KILIÇARSLAN
…/09/2005 Gn.Md.Yrd. :B.ERDOĞAN
…/09/2005 Gn.Md. :R.KAYA
30/48
Koordinasyon
Madde 21 — Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır
aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf
bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11).
ÖRNEK:
…/09/2005 Şef :K.SARIKAYA
…/09/2005 Şb.Md. :N.AYDIN
…/09/2005 D.Bşk. :T.KILIÇARSLAN
Koordinasyon:
…/09/2005 D.Bşk. :H.ÇOLAK
Adres
Madde 22 — Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen
kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim
bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları
görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.
ÖRNEK:
p Bakanlıklar 06648
ANKARA
Tel : 413 17 12 e-posta : pgm_mevzuat@meb.gov.tr
Faks : 425 23 59 int.adresi : http://personel.meb.gov.tr
Gizli yazılar
Madde 23 — Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle
kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve
hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek: 5-A, B).
GİZLİLİK DERECESİ
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
……………….VALİLİĞİNE
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…… ……………….
(İmza)
GİZLİLİK DERECESİ
31/48
İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı
Madde 24 — Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde,
yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.
Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.
Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
ÖRNEK:
İVEDİ
Sayı : 09/07/2005
Sayfa numarası
Madde 25 — Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu
gösterecek şekilde verilir.
ÖRNEK: 1/9, 2/7, 5/32
Aslına uygunluk onayı
Madde 26 — Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır”
ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.
Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde
çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler
Kayıt kaşesi
Madde 27 — Gelen evrak, Örnek 13’te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve
kuruluşları Örnek 13’te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu
kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü
ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek
olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.
Yazıların gönderilmesi
Madde 28 — Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim
bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ
üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.
Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın
parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri
yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek
biçimde kırmızı renkle belirtilir.
İç zarf ve Örnek 14’te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan
yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz,
varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.
Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir
iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.
“Çok gizli” gizlilik dereceli yazıların alınması
Madde 29 — “Çok gizli” gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan “çok
gizli” ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak
senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.
32/48
SAYFA DÜZENİ
GİZLİLİK DERECESİ
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
(İki satır aralığı)
İVEDİ
Sayı :…………………./ 12/09/2005
Konu:…………………………………..
…………….
(iki-dört satır aralığı)
…………………..BAKANLIĞINA
(İki satır aralığı)
İlgi:a)……………………………………………………………………………………
…………………
b)…………………………………………………………….
(İki satır aralığı-ilgi yoksa üç satır aralığı)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
(İki-dört satır aralığı)
(İmza)
Adı SOYADI
Bakan a.
Genel Müdür
(Uygun satır aralığı)
EKLER :
1-Yazı örneği (……sayfa)
2- Karar örneği (…….sayfa)
(Uygun satır aralığı)
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
…………………….. …………………………
GİZLİLİK DERECESİ
1/1
p Bakanlıklar 06648
ANKARA
Tel : 413 17 12 e-posta : pgm_mevzuat@meb.gov.tr
Faks : 425 23 59 int.adresi : http://personel.meb.gov.tr
33/48
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNE AİT KOD
SİSTEMLERİ
B.08.0.000.0.00.00.00 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.00.00.00 TALİM VE TERBİYE
B.08.0.TTK.0.01.00.00 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.01.00 PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.01.01 Okul Öncesi Eğitimi Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.02 İlköğretim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.03 Özel Eğitim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.04 Ortaöğretim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.05 Din Öğretimi Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.06 Mesleki ve Teknik Öğretim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.07 Çıraklık ve Yaygın Eğitim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.08 Hizmetiçi Eğitim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.09 Gençlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.10 Öğretim Malzemeleri Geliştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.11 Bilgisayar Destekli Eğitim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.12 Program Araştırma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.01.13 Eğitim ve Öğretim Standartlarını Geliştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.00 MEVZUAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.02.01 Hukuk Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.02 Yönetmelik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.03 Öğretmen İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.04 Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.05 Denklik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.06 Öğrenim Belgelerini Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.07 Mevzuatı Geliştirme ve Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.02.08 Ders Geçme ve Kredi Sistemi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.03.00
PLANLAMA, ARAŞTIRMA VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.03.01 Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.03.02 Araştırma ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.03.03 Şura Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.03.04 Dokümantasyon ve Tercüme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.03.05 Organizasyon ve Metot Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.03.06 Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.04.00 YAYIN KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.04.01 Bakanlık Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.04.02 Özel Kesim Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.04.03 Kitap İnceleme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.04.04 Süreli Yayınlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.04.05 Eğitim Araçları İnceleme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.04.06 Kültür Şubesi Müdürlüğü
34/48
B.08.0.TTK.0.01.05.00
TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.05.01 Program Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.05.02 Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.05.03 Öğretmen ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.05.04 Türk Kültürü Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.05.05 Öğrenim Belgelerini Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.06.00 İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.01.06.01 Kurul İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.06.02 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.06.03 Ayniyat ve Hesap İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.06.04 Evrak Arşiv İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.01.06.05 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TKB.0.00.00.00 TEFTİŞ
B.08.0.TTK.0.02.00.00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTK.0.02.01.00 Denetim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTK.0.02.02.00 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.APK.0.00.00.00 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON
B.08.0.APK.0.03.00.00 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BŞK.
B.08.0.APK.0.03.01.00 ARAŞTIRMA PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.APK.0.03.02.00 İSTATİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.APK.0.03.02.00 BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.APK.0.03.02.00 YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.APK.0.03.02.00 KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.HUM.0.00.00.00 HUKUK
B.08.0.HUM.0.04.00.00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
B.08.0.BAM.0.00.00.00 MÜŞAVİRLİK
B.08.0.BAM.0.05.00.00 BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ
B.08.0.BAM.0.05.01.00 Şahıslarla İlgili Yazışmalar
B.08.0.BAM.0.05.01.00 Personelle İlgili Genel Yazışmalar
B.08.0.BHM.0.00.00.00 BASIN
B.08.0.BHM.0.06.00.00 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
B.08.0.OÖG.0.00.00.00 OKUL ÖNCESİ
B.08.0.OÖG.0.07.00.00 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.OÖG.0.07.01.00 EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
B.08.0.OÖG.0.07.01.01 Program Geliştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.01.02 Projeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.01.03 Mevzuat Şubesi Müdürlüğü
35/48
B.08.0.OÖG.0.07.01.04 Kültür ve Yayımlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.02.00 PERSONEL VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
B.08.0.OÖG.0.07.02.01 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.02.02 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.02.03 Hizmetiçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.02.04 Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.03.00 BÜTÇE VE YATIRIM DAİRE BAŞKANLIĞI
B.08.0.OÖG.0.07.03.01 İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.03.02 Planlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.03.03 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OÖG.0.07.03.04 Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.00.00.00 İLKÖĞRETİM
B.08.0.İGM.0.08.00.00 İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.İGM.0.08.01.00 BÜTÇE VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.İGM.0.08.01.01 Disiplin Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.01.02 Teftiş ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.01.03 Bütçe ve Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.01.04 Taşımalı İlköğretim Uyg.Şb.Md.
B.08.0.İGM.0.08.02.00 İDARİ VE YÜRÜTME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.İGM.0.08.02.01 Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.02.02 Kültür ve Haberleşme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.02.03 İstatistik Arşiv ve İdari Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.03.00 PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.İGM.0.08.03.01 Eğitim Planlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.03.02 Araştırma, Geliştirme ve Projeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.03.03 Program ve Yayımlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İGM.0.08.03.04 Okullar II Şb.Md. (İlköğretim Okulları)
B.08.0.İGM.0.08.03.05 Okullar III YİBO ve Pansiyonlu Ok. Şb.Md.
B.08.0.İGM.0.08.03.06 Okullar I Şb.Md. (İlk-Orta Okulları)
B.08.0.OGM.0.00.00.00 ORTAÖĞRETİM
B.08.0.OGM.0.09.00.00 ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.OGM.0.09.01.00 EĞİTİM-ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.OGM.0.09.01.01 Eğitim Öğretim Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.01.02 Mevzuat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.01.03 Ders Kitapları Kültür ve Yayın Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.01.04 Program Geliştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.02.00 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.OGM.0.09.02.01 İdari Hizmetler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.02.02 Denetleme Değerlendirme ve Soruşturma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.02.03 Personel Hizmetiçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.03.00 BÜTÇE-YATIRIM VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.OGM.0.09.03.01 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
36/48
B.08.0.OGM.0.09.03.02 Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.03.03 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OGM.0.09.03.04 İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.00.00.00 ERKEK TEKNİK
B.08.0.ETÖ.0.10.00.00 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.ETÖ.0.10.01.00 DAİRE BAŞKANLIĞI I
B.08.0.ETÖ.0.10.01.01 İdari Şube Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.01.02 Yatırım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.01.03 Ders Kitapları ve Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.01.04 Öğretim Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.02.00 DAİRE BAŞKANLIĞI II
B.08.0.ETÖ.0.10.02.01 Yaygın Mesleki Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.02.02 Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.02.03 Toplam Kalite İstatistik ve AR-GE Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.02.04 Projeler Programları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.03.00 DAİRE BAŞKANLIĞI III
B.08.0.ETÖ.0.10.03.01 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.03.02 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.03.03 Hizmetiçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.03.04 Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.00.00.00 KIZ TEKNİK
B.08.0.ETÖ.0.11.00.00 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.KTÖ.0.11.01.00 DAİRE BAŞKANLIĞI I
B.08.0.KTÖ.0.11.01.01 Araşt. ve Tek. Yay. Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.01.02 Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.01.03 Program Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.02.00 DAİRE BAŞKANLIĞI II
B.08.0.KTÖ.0.11.02.01 İdari Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.02.02 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.02.03 Denetleme-Değ. Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.02.04 Soruşturma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.03.00 DAİRE BAŞKANLIĞI III
B.08.0.KTÖ.0.11.03.01 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.03.02 Hiz.Eğt. Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.03.03 Yat. Ve Dont. Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.03.04 Projeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.KTÖ.0.11.03.05 İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.00.00.00 TİCARET VE TURİZM
B.08.0.TTÖ.0.12.00.00 TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.TTÖ.0.12.01.00 EĞİTİM VE PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTÖ.0.12.01.01 İdari Şube Müdürlüğü
37/48
B.08.0.TTÖ.0.12.01.02 Personel Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.01.03 Eğitim Öğretim Yayımlar-Hizmeti Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.01.04 Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.02.00 YATIRIM VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTÖ.0.12.02.01 Yatırım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.02.02 Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.02.03 Projeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.03.00 BİLGİ İŞLEM VE REHBERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTÖ.0.12.03.01 Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.03.02 Rehberlik ve Yönlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.03.03 Sicil-Kardeks Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.04.00 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.TTÖ.0.12.04.01 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.04.02 İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.TTÖ.0.12.04.03 Araştırma-Geliştirme ve Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.00.00.00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ
B.08.0.ÖEG.0.13.00.00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.ÖEG.0.13.01.00 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖEG.0.13.01.01 Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.01.02 Öğretmen Yetiştirme ve YÖK' le İlişkiler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.01.03 Program Geliştirme ve Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.01.04 İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.02.00 EĞİTİM ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖEG.0.13.02.01 Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.02.02 Mevzuat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.02.03 Personel, Denetleme, Değerlendirme ve Soruşturma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.02.04 Hizmetiçi Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.03.00 BÜTÇE-YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖEG.0.13.03.01 İdari Hizmetler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.03.02 Bütçe-Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.03.03 Yükseköğretim Burslar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖEG.0.13.03.04 Yükseköğretim Tazminat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.00.00.00 DİN ÖĞRETİMİ
B.08.0.DÖG.0.14.00.00 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.DÖG.0.14.01.00 DAİRE BAŞKANI I
B.08.0.DÖG.0.14.01.01 Mevzuat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.01.02 Program Geliştirme ve Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.01.03 Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.01.04 Hizmetiçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.01.05 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.02.00 DAİRE BAŞKANI II
B.08.0.DÖG.0.14.02.01 İdari Hizmetler Şubesi Müdürlüğü
38/48
B.08.0.DÖG.0.14.02.02 Evrak Arşiv Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.02.03 Soruşturma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.02.04 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.02.05 İstatistik Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.03.00 DAİRE BAŞKANI III
B.08.0.DÖG.0.14.03.01 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DÖG.0.14.03.02 Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.00.00.00 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM
B.08.0.ÇYG.0.15.00.00 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.ÇYG.0.15.01.00 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÇYG.0.15.01.01 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.01.02 Denetleme Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.01.03 İdari Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.01.04 Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.01.05 Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.02.00 HALK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÇYG.0.15.02.01 Kurslar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.02.02 Kültür Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.02.03 Okuma Yazma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.02.04 İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.02.05 Hizmetiçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.02.06 Vakıf Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.03.00 BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÇYG.0.15.03.01 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.03.02 Yatırım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.03.03 Eğitim Araçları ve Projeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.03.04 Yayın Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.03.05 Grafik Bürosu
B.08.0.ÇYG.0.15.04.00 ÇIRAKLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÇYG.0.15.04.01 Çıraklık Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.04.02 Ustalık Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.04.03 Kurullar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.04.04 Program Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.04.05 Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇYG.0.15.05.00 YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
B.08.0.YÖG.0.00.00.00 YÜKSEKÖĞRETİM
B.08.0.YÖG.0.16.00.00 YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.YÖG.0.16.01.00 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.
B.08.0.YÖG.0.16.01.01 Üniversiteler İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.01.02 Personel ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.01.03 Sosyal Hizmetler ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğü
39/48
B.08.0.YÖG.0.16.02.00 YÜKSEKÖĞR. ARAŞ., PLANLAMA VE KOOR. DAİRESİ BŞK.LIĞI
B.08.0.YÖG.0.16.02.01 Araştırma ve Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.02.02 Koordinasyon ve Mevzuat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.00 YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.YÖG.0.16.03.01 Resmi Öğrenciler Plan ve İstihdam Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.02 Resmi Öğrenciler İzleme ve Kontrol Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.03 Resmi Öğrenciler Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.04 Resmi Öğrenciler Tazminat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.05 Staj Afrika Özel Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.06 Amerika Özel Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.07 Kıbrıs Özel Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.08 Asya-Avustralya ve Balkan Ülkeleri Özel Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.09 Türk Cumhuriyetleri Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.10 Avrupa Özel Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YÖG.0.16.03.11 Almanya Özel Öğrenci Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.00.00.00 DIŞ İLİŞKİLER
B.08.0.DİG.0.17.00.00 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.DİG.0.17.01.00 DAİRE BAŞKANLIĞI I
B.08.0.DİG.0.17.01.01 İdari İşlemler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.01.02 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.01.03 Dış Burslar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.01.04 Personel II Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.02.00 DAİRE BAŞKANLIĞI I
B.08.0.DİG.0.17.02.01 Milletlerarası Kuruluşlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.02.02 Avrupa Konseyi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.02.03 Birleşmiş Milletler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.02.04 Avrupa Birliği Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.02.05 Uluslararası Anlaşmalar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.02.06 Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.03.00 DAİRE BAŞKANLIĞI III
B.08.0.DİG.0.17.03.01 Bütçe Plan Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.03.02 Araştırma, Planlama ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.03.03 İç Burslar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.DİG.0.17.03.04 Kültür Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YEG.0.00.00.00 YURTDIŞI EĞİTİM ÖĞRETİM
B.08.0.YEG.0.18.00.00 YURTDIŞI EĞİTİM ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.YEG.0.18.01.00 DAİRE BŞKANLIĞI I
B.08.0.YEG.0.18.01.01 Türk Cumhuriyetleri Şubesi I
B.08.0.YEG.0.18.01.02 Türk Cumhuriyetleri Şubesi II
B.08.0.YEG.0.18.01.03 Asya Şubesi I
B.08.0.YEG.0.18.01.04 Asya Şubesi II
40/48
B.08.0.YEG.0.18.01.05 Balkan Şubesi
B.08.0.YEG.0.18.02.00 DAİRE BŞKANLIĞI II
B.08.0.YEG.0.18.02.01 Eğitim Öğretim, Program ve Ders Araçlar Şb.
B.08.0.YEG.0.18.02.02 Araştırma Planlama Koordinasyon ve AB Şb.
B.08.0.YEG.0.18.02.03 Sosyal ve Kültürel Faaliyetyer Şubesi
B.08.0.YEG.0.18.02.04 Yayın ve Tanıtım Şubesi
B.08.0.YEG.0.18.02.05 Yurt Dışı Eğitim Öğretim Kurumları ve TKY
B.08.0.YEG.0.18.03.00 DAİRE BAŞKANLIĞI III
B.08.0.YEG.0.18.03.01 Yurt Dışı Personel Şubesi
B.08.0.YEG.0.18.03.02 Mevzuat Anlaşmalar Protokoller Şubesi
B.08.0.YEG.0.18.03.03 İdari Şube
B.08.0.YEG.0.18.03.04 Bütçe Plan Şubesi
B.08.0.YEG.0.18.03.05 Eğitim Müşavirlikleri ve Hukuk Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.00.00.00 ÖZEL ÖĞRETİM
B.08.0.ÖÖG.0.19.00.00 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.ÖÖG.0.19.01.00 DAİRE BAŞKANLIĞI I
B.08.0.ÖÖG.0.19.01.01 Özel Okullar Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02 Özel Dershaneler Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.01.03 İnsan Kaynakları Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.02.00 DAİRE BAŞKANLIĞI II
B.08.0.ÖÖG.0.19.02.01 İdari, Mali işler ve Bütçe Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.02.02 Mevzuat, Progrem Geliştirme, E-İletişim ve İstatistik Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.02.03 Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ve Trafik Eğitimi Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.02.04 Muhtelif Kurslar Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.03.00 DAİRE BAŞKANLIĞI III
B.08.0.ÖÖG.0.19.03.01 Özel Öğretim Kurumları Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.03.02 Öğrenci İşleri ve Ücretler Şubesi
B.08.0.ÖÖG.0.19.03.03 Avrupa Birliği Masası
B.08.0.ÖRG.0.00.00.00 ÖZEL EĞİTİM, REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ
B.08.0.ÖRG.0.20.00.00 ÖZEL EĞİTİM, REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GN.MÜD.
B.08.0.ÖRG.0.20.01.00 İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖRG.0.20.01.01 İdari İşler Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.01.02 Personel İşleri Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.01.03 Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.01.04 Bütçe Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.01.05 Yatırım-Donatım Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.01.06 Basın-Yayın ve Kütüphanecilik Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.01.07 Bakanlıklar, Üniversiteler ve Gönüllü Kuruluşlar Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.02.00 REHBERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖRG.0.20.02.01 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.02.02 Okulöncesi ve İlköğretim Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.02.03 Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
41/48
B.08.0.ÖRG.0.20.02.04 Özel Sınıflar ve Kaynaştırma Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.02.05 Ölçme Araçları Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.02.06 Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.02.07 Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.00 ÖZEL EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.02 Görme Engellilerin Eğitimi Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.03 İşitme Engellilerin Eğitimi Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.04 Konuşma Güçlükleri Olanların Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.05 Öğrenme Güçlükleri Olanların Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.06 Fiziksel (Ortopedik) Özürlülerin Eğitimi Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.07 Uzun Süreli Hasta ve Hastanede Yatan Çocuk Eğt. Şb. Md.lüğü
B.08.0.ÖRG.0.20.03.08 Uyum Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi Şube Müdürlüğü
B.08.0.ETG.0.00.00.00 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
B.08.0.ETG.0.21.00.00 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.ETG.0.21.01. STAREJİ, GELİŞTİRME, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ
B.08.0.ETG.0.21.01.01.00 Araştırma, Geliştirme, Projeler ve Avrupa Birliği Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.01.02.00 Planlama Koordinasyon ve Mevzuat Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.01.03.00 İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.01.04.00 İnsan Kaynakları Eğitim Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.02.00 YÖNETİM VE MALİ İŞLER DAİRESİ
B.08.0.ETG.0.21.02.01.00 Yönetim İşleri ve İnsan Kaynakları Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.02.02.00 Mali İşler Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.02.03.00 Bina, Teknik İşler ve Bakım Onarım Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.02.04.00 Döner Sermaye İşletmesi Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.03.00 EĞİTİM MATER. ÜRETİM DAİRESİ
B.08.0.ETG.0.21.03.01.00 Ürün Tasarım ve Planlama Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.03.02.00 Görsel Sanat Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.03.03.00 Televizyon ve Rad. Prog. Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.03.04.00 Yayın, Çoğaltım ve Arşiv Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.03.05.00 Ürün Tanıtım ve Fuarlar Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.04.00 BİLİŞİM HİZMETLERİ DAİRESİ
B.08.0.ETG.0.21.04.01.00 e-Dönüşüm ve İnternet Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.04.02.00 e-Eğitim ve Eğitim Portalı Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.04.03.00 Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.04.04.00 Ağ Yönetimi Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.04.05.00 Teknik Destek Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.05.00 ÖLÇ.DEĞ.VE AÇIK ÖĞ.K. DAİRESİ
B.08.0.ETG.0.21.05.01.00 Test Geliştirme Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.05.02.00 Sınav Hizmetleri Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.05.03.00 Baskı ve Sevk İşleri Şubesi
B.08.0.ETG.0.21.05.04.00 Açık Öğr. Ok. Koordinatörlüğü
B.08.0.ETG.0.21.06.00 ÜRÜN KALİTE KONTROL KOMİSYONU
42/48
B.08.0.OBD.0.00.00.00 OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK
B.08.0.OBD.0.22.00.00 OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BŞK.LIĞI
B.08.0.OBD.0.22.01.00 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.02.00 İlköğretim Kurumları Spor Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.03.00 Ortaöğretim Kurumları Spor Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.04.00 Erkek İzcilik Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.05.00 Kız İzcilik Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.06.00 Beden Eğitim Tören Kutlamaları Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.07.00 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.08.00 Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.09.00 Mali İşler Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.10.00 Mevzuat Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.11.00 Yayın Tanıtma Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.12.00 Tesis Yatırım Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.13.00 Malzeme Şube Müdürlüğü
B.08.0.OBD.0.22.14.00 Evrak Şube Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.00.00.00 PERSONEL
B.08.0.PGM.0.23.00.00 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.PGM.0.23.01.00 MEVZUAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.01.01 Öğretmen Atamaları Mevzuatı Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.02 Mali Haklar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.03 Disiplin Mevzuatı Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.04 Yönetici, Görevde Yükselme ve Atama Mevzuatı Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.05 Sendikalar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.06 Özlük Hakları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.07 Sicil ve İzinler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.08 Adaylık ve Ödül Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.01.09 Yayım Dokümantasyon-Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.02.00 KADRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.02.01 Genel İdare Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.02.02 Norm Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.02.03 Eğitim Öğretim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.02.04 Kadro Kontrol Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.02.05 Yan Ödemeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.02.06 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.03.00 SİCİ VE EMEKLİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.03.01 Sicil 1 Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.03.02 Sicil 2 Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.03.03 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.03.04 Emekli Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.04.00 İDARİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.04.01 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.04.02 Gelen Evrak Şubesi Müdürlüğü
43/48
B.08.0.PGM.0.23.04.03 Bütçe ve Aylık Ödemeler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.04.04 Giden Evrak Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.04.05 Arşiv Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.00 MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.05.01 Din Öğretimi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.02 Ticaret-Turizm Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.03 Değerlendirme-Denetleme-Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.04 Mesleki Öğretim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.05 Teknik Öğretim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.06 Özel Eğitim Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.07 Asker Öğretmenler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.05.08 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.00 MERKEZ ATAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.06.01 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.02 İl Yöneticileri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.03 İlçe Yöneticileri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.04 İlköğretim Müfettişleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.05 Teknik Personel ve Özelleştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.06 Sağlık, Tesisler ve Kardeks Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.07 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.08 İnceleme ve Soruşturma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.06.09 Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.07.00 OKULÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.07.01 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.07.02 Atama ve Yerdeğiştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.07.03 Değerlendirme, Denetleme ve Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.00 GENEL BİLGİ DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.08.01 Türk Dili ve Edebiyat Türkçe-Felsefe Şube Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.02 Tarih-Coğrafya-Sosyal Bilgiler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.03 Matematik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.04 Fikiz-Kimya-Biyoloji-Fen Bilgisi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.05 Ortak ve Seçmeli Dersler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.06 Yabancı Diller Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.07 Değerlendirme, Denetleme ve Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.08.08 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.09.00 EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.09.01 Fen-Anadolu-Liseleri Yöneticileri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.09.02 Anadolu Meslek Liseleri Yöneticileri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.09.03 Fen ve Anadolu Liseleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.09.04 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.10.00 BİLGİSAYAR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.10.01 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.10.02 Araştırma ve Tasarım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.10.03 Bilişim Şubesi Müdürlüğü
44/48
B.08.0.PGM.0.23.11.00
YÖNETİMİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
B.08.0.PGM.0.23.11.01 Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.11.02 Geliştirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.11.03 Özlük ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.PGM.0.23.11.04 Avrupa Birliği Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.00.00.00 YAYIMLAR
B.08.0.YDB.0.24.00.00 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.YDB.0.24.01.00 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.02.00 Plan Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.03.00 Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.04.00 Satın Alma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.05.00 Kültür Kitapları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.06.00 Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.07.00 Baskı Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.08.00 Dağıtım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.09.00 Kiralama ve Bayilik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.10.00 Ansiklopediler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YDB.0.24.11.00 Okul Kütüphaneleri Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.00.00.00 HİZMETİÇİ EĞİTİM
B.08.0.HED.0.25.00.00 HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.HED.0.25.01.00 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.02.00 Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.03.00 Yatırım ve Donatım Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.04.00 Mevzuat ve Yayın Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.05.00 Eğitim Plan ve Program Geliştirme Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.06.00 Kardeks ve İstatistik Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.07.00 Bilgisayar Ünitesi Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.08.00 Projeler Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.09.00 Üstöğrenim ve Projeler Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.10.00 Kurslar I Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.11.00 Kurslar II Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.12.00 Kurslar III Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.13.00 Kurslar IV Şube Müdürlüğü
B.08.0.HED.0.25.14.00 Kurslar V Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.00.00.00 İDARİ VE MALİ İŞLER
B.08.0.İMD.0.26.00.00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.İMD.0.26.01.00 Personel Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.02.00 İdari Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.03.00 Bütçe Yatırım Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.04.00 Ulaştırma Şube Müdürlüğü
45/48
B.08.0.İMD.0.26.05.00 Ayniyat Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.06.00 Genel Evrak Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.07.00 Arşiv Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.08.00 Yemek Servisi Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.09.00 Satınalma Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.10.00 Aylık Ödemeler Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.11.00 Merkez II. Bina Yönetim Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.12.00 Beşevler Yönetim Şube Müdürlüğü
B.08.0.İMD.0.26.13.00 Teknikokullar Yönetim Şube Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.00.00.00 ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER
B.08.0.ÖSD.0.27.00.00 ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.ÖSD.0.27.01.00 Personel ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.02.00 İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.03.00 Bütçe Plan ve Yatırımlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.04.00 Öğretmenevleri Teftiş Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.05.00 Lojmanlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.06.00 Protokol Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.07.00 Öğretmenevleri (I) Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.08.00 Eğitim Merkezleri ve Sosyal Tesisler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÖSD.0.27.09.00 Öğretmenevleri ve Lokaller (II) Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.00.00.00 İŞLETMELER DAİRESİ
B.08.0.İDB.0.28.00.00 İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.İDB.0.28.01.00 Araştırma, Planlama, Koordinasyon ve İstatistik Şb. Md.lüğü
B.08.0.İDB.0.28.02.00 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.28.03.00 Doğrudan Merkeze Bağlı Kuruluşlar Şube Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.28.04.00 İşçi İlişkileri ve Toplu iş Sözleşmeleri Şube Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.28.05.00 İlköğretim, Öğretmen Eğitimi ve Özel Eğitim Şube Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.28.06.00 Erkek Teknik Öğretim İşletmeleri Şube Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.28.07.00 Kız Teknik Öğretim İşletmeleri Şube Müdürlüğü
B.08.0.İDB.0.28.08.00 Ticaret Turizm Öğretim ve Halk Eğitim İşletmeleri Şb. Müd.
B.08.0.YTD.0.00.00.00 YATIRIMLAR VE TESİSLER
B.08.0.YTD.0.29.00.00 YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.YTD.0.29.01.00 İdari Şube Müdürlüğü
B.08.0.YTD.0.29.02.00 Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
B.08.0.YTD.0.29.03.00 Merkez Birimler Yapım Onarım Grubu
B.08.0.YTD.0.29.04.00 Yurtdışı İşleri Yapım Onarım Grubu
B.08.0.YTD.0.29.05.00 Bağlı Birimler Şubesi
B.08.0.YTD.0.29.06.00 Halkla İlişkiler İstatistik ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
B.08.0.YTD.0.29.07.00 Plan Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YTD.0.29.08.00 Ortaöğretim Yap. Onarım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YTD.0.29.09.00 İlköğretim Yap. Onarım Şubesi Müdürlüğü
46/48
B.08.0.YTD.0.29.10.00 Mesleki ve Teknik Öğretim Yap. Onarım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.YTD.0.29.11.00 Mimari Proje Şubesi
B.08.0.EED.0.00.00.00 EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM
B.08.0.EED.0.30.00.00 EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.EED.0.30.01.00 Mesleki Teknik Öğretim Okulları İhtiyaç Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.02.00 Genel Öğretim Okulları İhtiyaç Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.03.00 Yönetim ve Sosyal Hizmetler İhtiyaç Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.04.00 Planlama Koordinasyon ve İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.05.00 Bütçe ve Yatırım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.06.00 Sipariş ve İmalat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.07.00 Satınalma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.08.00 AR-GE Proje ve Standart Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.09.00 Depo ve Sevk Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.10.00 Demirbaş Bakım Onarım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.11.00 İdari-Eğitim ve Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EED.0.30.12.00 Eğitim Müzesi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SDB.0.00.00.00 SAĞLIK İŞLERİ
B.08.0.SDD.0.31.00.00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.SDD.0.31.01.00 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SDD.0.31.02.00 İdari Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SDD.0.31.03.00 Yurtiçi Tedavi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SDD.0.31.04.00 Yurtdışı Tedavi Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SDD.0.31.05.00 Satınalma Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SDD.0.31.06.00 Okul Sağlığı Rap. İnc. Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.00.00.00 ORTAÖĞRENİM BURS VE YURTLAR
B.08.0.OYD.0.32.00.00 ORTAÖĞRENİM BURS VE YURTLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.OYD.0.32.01.00 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.02.00 Burslar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.03.00 Yurtlar I Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.04.00 Yurtlar II Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.05.00 Bütçe Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.06.00 Yatırımlar Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.07.00 Donatım Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.OYD.0.32.08.00 Mevzuat Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.00.00.00 EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
B.08.0.EGD.0.33.00.00 EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B.08.0.EGD.0.33.01.00 Proje Birimi
B.08.0.EGD.0.33.02.00 Personel Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.03.00 İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.04.00 Bütçe ve Satınalma Şubesi Müdürlüğü
47/48
B.08.0.EGD.0.33.05.00 Araştırma ve Planlama Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.06.00 Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.07.00 Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuvar Okulları Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.08.00 Program Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.09.00 Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.EGD.0.33.10.00 İstatistik, Yayın Dokümantasyon ve Kütüphane Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇED.0.00.00.00 ÇIRAKLIK, MES. VE TEK. EĞT. GEL. VE YAY. FONU
B.08.0.ÇED.0.34.00.00
ÇIRAKLIK, MES. VE TEK. EĞT. GEL. VE YAY. FONU DAİRESİ
BŞK.
B.08.0.ÇED.0.34.01.00 Personel ve İdari Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇED.0.34.02.00 Bütçe ve Kaynak Takip Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇED.0.34.03.00 Muhasebe ve Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇED.0.34.04.00 Etüd-Proje ve İstatistik Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇED.0.34.05.00 Satınalma Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.ÇED.0.34.06.00 Ek Finansman Şubesi Müdürlüğü
B.08.0.SAS.0.00.00.00 SAVUNMA
B.08.0.SAS.0.35.00.00 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
B.08.0.SAS.0.35.01.00 Personel Seferberlik Şube Müdürlüğü
B.08.0.SAS.0.35.02.00 Koruyucu Güvenlik Şube Müdürlüğü
B.08.0.SAS.0.35.03.00 Lojistik Seferberlik Şube Müdürlüğü
B.08.0.SAS.0.35.04.00 Sivil Savunma Şube Müdürlüğü
B.08.0.SAS.0.35.05.00 İdari İşler Şefliği
B.08.0.ÖKM.0.00.00.00 ÖZEL KALEM
B.08.0.ÖKM.0.36.00.00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
B.08.0.MÜB.0.00.00.00 MÜSTEŞARLIK
B.08.0.MÜB.0.37.00.00 MÜSTEŞARLIK BÜROSU
B.08.0.MÜB.0.37.01.00 Personel İşlemleri
B.08.0.MÜB.0.37.02.00 Genel Yazılar
B.08.0.MÜB.0.37.03.00 İdari İşlemler
B.08.0.MÜB.0.37.04.00 Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Bşk.
B.08.0.PKB.0.00.00.00 PROJELER KOORDİNASYON KURULU
B.08.0.PKB.0.38.00.00 PROJELER KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
B.08.0.PKB.0.38.01.00 Personel ve İdari Şube Müdürlüğü
B.08.0.PKB.0.38.02.00 Satınalma Şube Müdürlüğü
B.08.0.PKB.0.38.03.00 Bütçe Şube Müdürlüğü
B.08.0.PKB.0.38.04.00 Eğitim Şube Müdürlüğü
B.08.0.PKB.0.38.05.00 Gümrük Şube Müdürlüğü
B.08.0.PKB.0.38.06.00 Ayniyat Şube Müdürlüğü
B.08.0.PKB.0.38.07.00 Öğrenim Kaynaklarını Geliştirme Şube Müdürlüğü
48/48
B.08.0.PKB.0.38.08.00 Araştırma Planlama Şube Müdürlüğü
B.08.0.MTB.0.00.00.00 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
B.08.0.MTB.0.39.00.00 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ARAŞ. VE GELİŞ. MERKEZİ
B.08.0.MTB.0.39.01.00 Personel İdari ve Mali İşler Bölümü
B.08.0.MTB.0.39.02.00 Araştırma ve Planlama Bölümü
B.08.0.MTB.0.39.03.00 Program Hazırlama ve Geliştirme Bölümü
B.08.0.MTB.0.39.04.00 Tasarım Geliştirme Bölümü
B.08.0.MTB.0.39.05.00 Teknik Yayınlar ve Dokümantasyon Bölümü
B.08.0.MTB.0.39.06.00 Ölçme ve Değerlendirme Bölümü
B.08.0.MTB.0.39.07.00 Eğitim Teknolojisi Bölümü
B.08.0.TEP.0.00.00.00 TEMEL EĞİTİM
B.08.0.TEP.0.41.00.00 TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KOORDİNASYON KURULU